මජ්ඣිම නිකාය

මූල පණ්ණාසකෝ

1.1.8. සල්‌ලේඛ සුත්‌තං

1.1.8. නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ගැන වදාළ දෙසුම

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. අථ ඛෝ ආයස්මා මහාචුන්දෝ සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිතෝ යේන භගවා තේනුපසංකමි. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදි. ඒකමන්තං නිසින්නෝ ඛෝ ආයස්මා මහාචුන්දෝ භගවන්තං ඒතදවෝච. 

මා හට අසන්නට ලැබුනේ මේ විදිහටයි. ඒ දිනවල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටියේ සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනේපිඬු සිටුතුමාගේ ආරාමයේ. එදා ආයුෂ්මත් මහා චුන්දයන් වහන්සේ හැන්දෑවේ භාවනාවෙන් නැගිටලා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණුනා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කොට එකත්පස්ව වාඩිවුනා. එකත්පස්ව වාඩිවුන ආයුෂ්මත් මහා චුන්දයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ විදිහට ප්‍රකාශ කළා. 

යා ඉමා, භන්තේ, අනේකවිහිතා දිට්ඨියෝ ලෝකේ උප්පජ්ජන්ති.  අත්තවාදපටිසංයුත්තා වා ලෝකවාදපටිසංයුත්තා වා. ආදිමේව නු ඛෝ, භන්තේ, භික්ඛුනෝ මනසිකරෝතෝ ඒවමේතාසං දිට්ඨීනං පහානං හෝති, ඒවමේතාසං දිට්ඨීනං පටිනිස්සග්ගෝ හෝතීති? 

“ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ආත්මය ගැන වාද ඇති කරගැනීම තුළින්, ලෝකය ගැන වාද ඇති කරගැනීම තුළින් විවිධාකාර ආකල්ප, දෘෂ්ටි මේ ලෝක සත්වයා තුළ හටගන්නවා. ඉතින් ස්වාමීනී, භික්ෂුවට නුවණින් සිහි කරන්න පටන් ගත්විට ඉස්සෙල්ලා ම නැති වෙන්නෙ ඔය දෘෂ්ටි නේද? දුරු වෙලා යන්නෙත් ඔය දෘෂ්ටි නේද?”

යා ඉමා, චුන්ද, අනේකවිහිතා දිට්ඨියෝ ලෝකේ උප්පජ්ජන්ති. අත්තවාදපටිසංයුත්තා වා ලෝකවාදපටිසංයුත්තා වා. යත්ථ චේතා දිට්ඨියෝ උප්පජ්ජන්ති යත්ථ චේතා අනුසෙන්ති යත්ථ චේතා සමුදාචරන්ති තං නේතං මම, නේසෝහමස්මි, න මේ සෝ අත්තාති. ඒවමේතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ ඒවමේතාසං දිට්ඨීනං පහානං හෝති, ඒවමේතාසං දිට්ඨීනං පටිනිස්සග්ගෝ හෝති. 

“පින්වත් චුන්ද, ආත්මය ගැන වාද ඇති කරගැනීම තුළින්, ලෝකය ගැන වාද ඇති කරගැනීම තුළින්, විවිධාකාර ආකල්ප, දෘෂ්ටි මේ ලෝක සත්වයා තුළ හටගන්නවා තමයි. ඉතින් ඔය දෘෂ්ටි උපදින්නේ යම් තැනක ද, ඔය දෘෂ්ටි කිඳා බැස තිබෙන්නෙ යම් තැනක ද, ඔය දෘෂ්ටි හැසිරෙන්නේ යම් තැනක ද, අන්න ඒ තැන ‘මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ’ කියල දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් යථාර්ථය ම දකින්න ඕන. එතකොට තමයි ඒ දෘෂ්ටි නැතිවෙලා යන්නෙ. එතකොට තමයි ඒ දෘෂ්ටි දුරු වෙන්නෙ. 

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු විවිච්චේව කාමේහි විවිච්ච අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා ඒතේ අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මේ විදිහේ දෙයක් දකින්න තියෙනවා. යම් භික්ෂුවකට පුළුවනි, කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා, අකුසල් වලින් වෙන් වෙලා, විතර්ක විචාර පවතින, චිත්ත විවේකයෙන් ඇතිවුණු ප්‍රීතියත්, සැපයත් තියෙන පළවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්න. එතකොට ඔහු මෙහෙම හිතනවා. ‘මං තමයි නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ගත කරන්නෙ’ කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ‘නිකෙලෙස් ජීවිතය’ කියන්නෙ ඕකට නොවෙයි. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘මේ ජීවිතේ දී ම සුවසේ ඉන්නවා’ කියලා.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා ඒතේ අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මේ විදිහේ දේකුත් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නෙ, යම් භික්ෂුවක් විතර්ක, විචාර සංසිඳවලා, තමන් තුළ ම ප්‍රසන්න භාවය ඇතිවුණු සිතින්, වඩාත් එකඟ වූ සිතින් විතර්ක, විචාර රහිත සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති දෙවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්න පුළුවනි. එතකොට ඔහුටත් මෙහෙම හිතෙනවා. ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ ය කියල. පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට ‘නිකෙලෙස් ජීවිතය’ කියල කියන්නෙ නෑ. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙත් ‘මේ ජීවිතේ දී ම සුවසේ ඉන්නවා’ කියලා.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු පීතියා ච විරාගා උපෙක්ඛකෝ ච විහරෙය්‍ය, සතෝ ච සම්පජානෝ සුඛඤ්ච කායේන පටිසංවේදෙය්‍ය, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති. උපෙක්ඛකෝ සතිමා සුඛවිහාරීති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා ඒතේ අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. මෙහි යම් භික්ෂුවක් ප්‍රීතිය ගැන ඇලෙන්නෙ නැතිව, උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව, සිහි නුවණින් යුක්තව කයෙනුත් සමාධි සැපය විඳිනවා. ආර්යයන් වහන්සේලා ඒකට කිව්වේ ‘උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව, සිහියෙන් යුක්තව, සැප සේ ඉන්නවා’ කියලා. අන්න ඒ තුන්වෙනි ධ්‍යානයටත් පැමිණ වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුට මෙහෙම හිතෙනවා ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ය’ කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ නම් ඕකට කියන්නෙ ‘නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ කියල නොවෙයි. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘මේ ජීවිතය තුළ දී ම සුවසේ ඉන්නවා’ කියලයි.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්බේව සෝමනස්සදෝමනස්සානං අත්ථංගමා අදුක්ඛං අසුඛං උපෙක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා ඒතේ අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. මෙහි යම් භික්ෂුවක් සැප දුක දෙක ම නැති කරලා, මානසික සොම්නස් දොම්නස් දෙක කලින් ම අත්හැරලා, දුක සැප නැතිව ඉතා පිරිසිදු සිහියෙන් යුක්තව, උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව හතර වෙනි ධ්‍යානයටත් පැමිණ වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුටත් මෙහෙම හිතෙනවා. ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ය’ කියල. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ කියල නම් නොවෙයි. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙත් ‘මේ ජීවිතය තුළ දී ම සුවසේ ඉන්නවා’ කියලයි.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු සබ්බසෝ   රූපසඤ්ඤානං   සමතික්කමා,   පටිඝසඤ්ඤානං   අත්ථංගමා,  නානත්තසඤ්ඤානං  අමනසිකාරා,  අනන්තෝ  ආකාසෝති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. සන්තා ඒතේ විහාරා අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. මෙහි යම් භික්ෂුවක් රූප ගැන තියෙන සියලු සංඥා ඉක්ම යෑමෙන්, මානසිකව ඒ රූප ගැන ඇතිවෙන සියලු සංඥා නැති කිරීමෙන්, නොයෙක් සංඥාවන් සිහි නොකිරීමෙන්, ‘අනන්ත වූ ආකාසය’ කියල ‘ආකාසානඤ්චායතනය’ නම් වූ අරූප ධ්‍යානයටත් පැමිණ වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුටත් මෙහෙම හිතෙනවා, ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ය’ කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට ‘නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ කියල කියන්නෙ නෑ. බුද්ධ ශාසනය තුළ නම් ඕකට කියන්නෙ ‘ශාන්තව වාසය කරනවා’ කියලයි.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු සබ්බසෝ ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. සන්තා ඒතේ විහාරා අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මෙහෙම දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. මෙහි ඇතැම් භික්ෂුවක් ‘ආකාසානඤ්චායතන’ සමාධියත් සම්පූර්ණයෙන් ම ඉක්මවලා යනවා. ‘අනන්ත වූ විඤ්ඤාණය’ කියල (දැනෙන දෙය අනන්තයි කියල හිතමින් ඇති කරගන්න සමාධිය) විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාධියට පැමිණ වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුටත් මෙහෙම හිතෙනවා. ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ය’ කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට ‘නිකෙලෙස් ජීවිතය’ කියල කියන්නෙ නෑ. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘ශාන්තව වාසය කරනවා’ කියලයි.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු සබ්බසෝ විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. සන්තා ඒතේ විහාරා අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. ඇතැම් භික්ෂුවක් ‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනය’ සම්පූර්ණයෙන් ම ඉක්මවා යෑමෙන්, ‘කිසිවක් නෑ’ කියල ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධිය ඇති කරගෙන වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුටත් මෙහෙම හිතෙනවා. ‘මං ගත කරන්නෙ නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘නිකෙලෙස් ජීවිතය’ කියලා නොවෙයි. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘ශාන්තව වාසය කරනවා’ කියලයි.

ඨානං ඛෝ පනේතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉධේකච්චෝ භික්ඛු සබ්බසෝ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍ය. තස්ස ඒවමස්ස. සල්ලේඛේන විහරාමීති. න ඛෝ පනේතේ, චුන්ද, අරියස්ස විනයේ සල්ලේඛා වුච්චන්ති. සන්තා ඒතේ විහාරා අරියස්ස විනයේ වුච්චන්ති. 

පින්වත් චුන්ද, මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් දකින්න ලැබෙනවා. මෙහි ඇතැම් භික්ෂුවක් ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියත් සම්පූර්ණයෙන් ම ඉක්මවා යෑමෙන් ‘නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’ සමාධියට පැමිණ වාසය කරනවා. එතකොට ඔහුට මෙහෙම හිතෙනවා ‘මං ගත කරන්නේ නිකෙලෙස් ජීවිතයක්’ය කියලා. නමුත් පින්වත් චුන්ද, බුද්ධ ශාසනය තුළ නම් ඕකට කියන්නෙ ‘නිකෙලෙස් ජීවිතය’ කියලා නොවෙයි. බුද්ධ ශාසනය තුළ ඕකට කියන්නෙ ‘ශාන්තව වාසය කරනවා’ කියලයි.

(01) ඉධ ඛෝ පන වෝ, චුන්ද, සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. පරේ විහිංසකා භවිස්සන්ති,  මයමෙත්ථ අවිහිංසකා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

පින්වත් චුන්ද, මේ බුදු සසුන තුළ ඔබ විසින් මේ අයුරිනුයි නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගත යුත්තේ.

‘අනිත් උදවිය සත්ව හිංසාවේ යෙදෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සත්ව හිංසාවෙන් වැළකී ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්නට ඕන. 

 

(02) පරේ පාණාතිපාතී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ පාණාතිපාතා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය සත්ව ඝාතනයේ යෙදෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සත්ව ඝාතනයෙන් වැළකී ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්නට ඕන. 

 

(03) පරේ අදින්නාදායී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අදින්නාදානා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය සොරකම් කරන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සොරකමින් වැළකී ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(04) පරේ අබ්‍රහ්මචාරී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ බ්‍රහ්මචාරී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය බඹසර සීලයෙන් තොරව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.  

 

(05) පරේ මුසාවාදී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ මුසාවාදා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය බොරු කියන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් බොරු කීමෙන් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(06) පරේ පිසුණා වාචා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ පිසුණා වාචා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය කේළාම් කියන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් කේළාම් කීමෙන් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(07) පරේ ඵරුසා වාචා  භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ ඵරුසා වාචා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය හිත් රිදෙන විදිහේ නපුරු වචන කතා කරන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් නපුරු වචන වලින් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(08) පරේ සම්ඵප්පලාපී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය වැඩකට නැති හිස් දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් වැඩකට නැති හිස් දේවල් ගැන කතා කිරීමෙන් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(09) පරේ අභිජ්ඣාලූ භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අනභිජ්ඣාලූ භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය අන් සතු දේවල් තමා සතු කරගැනීමට ලෝභ සිත් ඇතිව ඉන්න පුළුවනි. නමුත් අපි නම් අනුන් සතු දේවල් ගැන ලෝභ සිත් ඇති කර ගැනීමෙන් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(10) පරේ බ්‍යාපන්නචිත්තා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අබ්‍යාපන්නචිත්තා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ද්වේෂ සිත් ඇති කරගන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ද්වේෂ සිත් ඇති කර ගැනීමෙන් වැළකිලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(11) පරේ මිච්ඡාදිට්ඨී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාදිට්ඨී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා දිට්ඨියෙන් යුතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(12) පරේ මිච්ඡාසංකප්පා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාසංකප්පා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා සංකල්ප ඇතිව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා සංකල්පනාවෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(13) පරේ මිච්ඡාවාචා භවිස්සන්ති,  මයමෙත්ථ සම්මාවාචා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා වචන කතා කරන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා වාචා ඇති අය වෙනවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(14)පරේ මිච්ඡාකම්මන්තා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාකම්මන්තා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා කටයුතු වලින් යුක්ත වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා කම්මන්තයෙන් යුතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(15) පරේ මිච්ඡාආජීවා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාආජීවා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා ආජීවයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුණාට අපි නම් සම්මා ආජීවයෙන් ජීවත් වෙනවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(16) පරේ මිච්ඡාවායාමා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාවායාමා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා වීරියෙන් යුක්ත වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා වායාමයෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(17) පරේ මිච්ඡාසතී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාසතී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා සිහියෙන් යුක්තව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා සතියෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(18) පරේ මිච්ඡාසමාධි භවිස්සන්ති,  මයමෙත්ථ සම්මාසමාධී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා සමාධියෙන් යුක්තව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා සමාධියෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(19) පරේ මිච්ඡාඤාණී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාඤාණී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා ඤාණයකින් යුක්ත වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා ඤාණයෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(20) පරේ මිච්ඡාවිමුත්තී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සම්මාවිමුත්තී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මිථ්‍යා විමුක්තියක් තුළ ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සම්මා විමුක්තියක් තුළ ම ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(21) පරේ ථීනමිද්ධපරියුට්ඨිතා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ විගතථීනමිද්ධා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය නිදිමතෙනුත්, අලස බවෙනුත් ඉන්නට පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් නිදිමතින් හා අලස බවෙන් තොරව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(22) පරේ උද්ධතා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අනුද්ධතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ආඩම්බරකමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ආඩම්බරකම් නැතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(23) පරේ විචිකිච්ඡී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ තිණ්ණවිචිකිච්ඡා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය සැකයෙන් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සැකයෙන් එතෙර වෙලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(24) පරේ කෝධනා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අක්කෝධනා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ක්‍රෝධ සිත් ඇතිව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ක්‍රෝධ සිතින් තොරව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(25) පරේ උපනාහී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අනුපනාහී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය වෛර බැඳගන්නා ගතියෙන් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් බද්ධ වෛරයෙන් තොරව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(26) පරේ මක්ඛී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අමක්ඛී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ගුණමකුකමින් යුක්ත වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ගුණමකු වෙන්නෙ නෑ’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(27) පරේ පළාසී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අපළාසී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය එකට එක කරමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් එකට එක කරන්නෙ නෑ’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(28) පරේ ඉස්සුකී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අනිස්සුකී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ඉරිසියාවෙන් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ඉරිසියා කරන්නේ නෑ’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(29) පරේ මච්ඡරී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අමච්ඡරී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මසුරුකමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් මසුරුකම් නැතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(30) පරේ සඨා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අසඨා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය කපටිකමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් කපටිකම් නැතිව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(31) පරේ මායාවී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අමායාවී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ගුණවතුන් හැටියට පෙනී සිටින්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ඒ විදිහේ මායා නැතිව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(32) පරේ ථද්ධා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අත්ථද්ධා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය සාධාරණ කරුණු වලට එකඟ නොවී, දැඩිව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් සාධාරණ කරුණු වලට එකඟව, මෘදු විදිහට ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(33) පරේ අතිමානී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අනතිමානී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මාන්නක්කාරකමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් නිහතමානීව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(34) පරේ දුබ්බචා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සුවචා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය මුරණ්ඩුකමින් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් කීකරුව  ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(35) පරේ පාපමිත්තා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ කල්‍යාණමිත්තා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය පවිටු මිතුරන් ඇසුරු කරන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(36) පරේ පමත්තා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අප්පමත්තා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ප්‍රමාදීව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් අප්‍රමාදීව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(37) පරේ අස්සද්ධා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ සද්ධා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(38) පරේ අහිරිකා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ හිරිමනා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය පව් කරන්න ලැජ්ජා නැති වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් පව් කරන්න ලැජ්ජා වෙනවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(39) පරේ අනොත්තාපී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ ඔත්තාපී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය පව් කරන්න බය නැති වෙන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් පව් කරන්න බය ඇතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(40) පරේ අප්පස්සුතා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ බහුස්සුතා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය අල්ප වූ දහම් දැනුමක් ඇතුව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් බොහෝ සේ අසන ලද දහම් දැනුමකින් යුක්ත වෙලා ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(41) පරේ කුසීතා භවිස්සන්ති,  මයමෙත්ථ ආරද්ධවීරියා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය කම්මැලිකමෙන් ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් පටන් ගත් වීරියෙන් ම ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(42) පරේ මුට්ඨස්සතී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ උපට්ඨිතස්සතී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ.  

‘අනිත් උදවිය සිහි මුලා වෙලා ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් හොඳ හැටියට සිහිය පිහිටුවා ගෙන ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන.

 

(43) පරේ දුප්පඤ්ඤා භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ පඤ්ඤාසම්පන්නා භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය ප්‍රඥාවක් නැතිව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් ප්‍රඥාවෙන් යුතුව ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න ඕන. 

 

(44) පරේ සන්දිට්ඨිපරාමාසී ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී භවිස්සන්ති, මයමෙත්ථ අසන්දිට්ඨිපරාමාසී අනාධානග්ගාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී භවිස්සාමාති සල්ලේඛෝ කරණීයෝ. 

‘අනිත් උදවිය තමන් ගත් වැරදි දෘෂ්ටියට බැඳිලා එය දැඩි කොට ගෙන අත්හැර ගන්න බැරුව ඉන්න පුළුවනි. ඒ වුනාට අපි නම් වැරදි දෘෂ්ටි වලට බැඳෙන්නෙ නැතිව, ඒ දෘෂ්ටි ඕනෑ ම මොහොතක අත්හරින්න පුළුවන් විදිහට ඉන්නවා’ කියල නිකෙලෙස් ජීවිතයක් ඇතිකරගන්න ඕන.

1  |  2