අංගුත්තර නිකාය

ඒකක නිපාතෝ

1. චිත්තපරියාදානවග්ගෝ

1. සිත යටපත් කොට තිබෙන කරුණ ගැන වදාළ දෙසුම් ඇතුළත් කොටස

1. 1. 1.

ඒවං මේ සුතං: ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. තත්‍ර ඛෝ භගවා භික්ඛූ ආමන්තේසි “භික්ඛවෝ”ති. “භදන්තේ”ති තේ භික්ඛූ භගවතෝ පච්චස්සෝසුං. භගවා ඒතදවෝච :

මා හට අසන්නට ලැබුනේ මේ විදිහටයි. ඒ දිනවල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටියේ සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනේපිඬු සිටුතුමා විසින් කරවන ලද ආරාමයේ. එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “පින්වත් මහණෙනි” කියා භික්ෂුසංඝයා අමතා වදාළා. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාත් “එසේය, ස්වාමීනී” කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දෙසුම වදාළා.

නාහං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකරූපම්පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවේ, ඉත්ථිරූපං.  ඉත්ථිරූපං, භික්ඛවේ, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති.

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් පුරුෂයෙකුගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් රූපයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ ස්ත්‍රී රූපය තරම් වෙන එක රූපයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, ස්ත්‍රී රූපය හැම පැත්තෙන්ම පුරුෂයාගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 2.

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකසද්දම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, ඉත්ථිසද්දෝ.  ඉත්ථිසද්දෝ භික්ඛවේ, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් පුරුෂයෙකුගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් හඬක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ ස්ත්‍රියගේ හඬ තරම් වෙන එකම හඬක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, ස්ත්‍රී හඬ හැම පැත්තෙන්ම පුරුෂයාගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 3.

නා’හං, භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකගන්ධම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවේ, ඉත්ථිගන්ධෝ.  ඉත්ථිගන්ධෝ භික්ඛවේ, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් පුරුෂයෙකුගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් ගන්ධයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ ස්ත්‍රී ගන්ධය තරම් වෙන එකම ගන්ධයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, ස්ත්‍රී ගන්ධය හැම පැත්තෙන්ම පුරුෂයාගේ සිත ග්‍රහණය කර ගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 4.

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකරසම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, ඉත්ථිරසෝ.  ඉත්ථිරසෝ භික්ඛවේ, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් පුරුෂයෙකුගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන විදිහේ යම් රසයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ ස්ත්‍රී රසය තරම් වෙන එකම රසයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, ස්ත්‍රී රසය හැම පැත්තෙන්ම පුරුෂයාගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 5.

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකඵොට්ඨබ්බම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, ඉත්ථිඵොට්ඨබ්බෝ.  ඉත්ථිඵොට්ඨබ්බෝ භික්ඛවේ, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති.

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් පුරුෂයෙකුගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් ස්පර්ශයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ ස්ත්‍රී ස්පර්ශය තරම් වෙන එකම ස්පර්ශයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, ස්ත්‍රී ස්පර්ශය හැම පැත්තෙන්ම පුරුෂයාගේ සිත ග්‍රහණය කර ගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 6.

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකරූපම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, පුරිසරූපං.  පුරිසරූපං භික්ඛවේ, ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති.

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් ස්ත්‍රියකගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් රූපයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂ රූපය තරම් වෙන එකම රූපයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, පුරුෂ රූපය හැම පැත්තෙන්ම ස්ත්‍රියගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 7.

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකසද්දම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, පුරිසසද්දෝ.  පුරිසසද්දෝ භික්ඛවේ, ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතී”ති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් ස්ත්‍රියකගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් හඬක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂ හඬ තරම් වෙන එකම හඬක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, පුරුෂ හඬ හැම පැත්තෙන්ම ස්ත්‍රියගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 8.

නාහං, භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකගන්ධම්පි සමනුපස්සාමි යං ඒවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, භික්ඛවේ, පුරිසගන්ධෝ.  පුරිසගන්ධෝ, භික්ඛවේ, ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් ස්ත්‍රියකගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් ගන්ධයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂ ගන්ධය තරම් වෙන එකම ගන්ධයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, පුරුෂ ගන්ධය හැම පැත්තෙන්ම ස්ත්‍රියගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

1. 1. 9.

නාහං, භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකරසම්පි සමනුපස්සාමි යං ඒවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, භික්ඛවේ, පුරිසරසෝ.  පුරිසරසෝ, භික්ඛවේ, ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් ස්ත්‍රියකගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් රසයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂ රසය තරම් වෙන එකම රසයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, පුරුෂ රසය හැම පැත්තෙන්ම ස්ත්‍රියගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

 

1. 1. 10

නා’හං භික්ඛවේ, අඤ්ඤං ඒකඵොට්ඨබ්බම්’පි සමනුපස්සාමි, යං ඒවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථ’යිදං භික්ඛවේ, පුරිසඵොට්ඨබ්බෝ.  පුරිසඵොට්ඨබ්බෝ භික්ඛවේ, ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතීති. 

“පින්වත් මහණෙනි, යම් විදිහකින් ස්ත්‍රියකගේ සිත හැම පැත්තෙන්ම ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන යම් ස්පර්ශයක් ඇත්නම්, පින්වත් මහණෙනි, මේ පුරුෂ ස්පර්ශය තරම් වෙන එකම ස්පර්ශයක්වත් මා දකින්නෙ නෑ. පින්වත් මහණෙනි, පුරුෂ ස්පර්ශය හැම පැත්තෙන්ම ස්ත්‍රියගේ සිත ග්‍රහණය කරගෙනයි තියෙන්නෙ.”

වග්ගෝ පඨමෝ. 

පළමුවැනි වර්ගයයි.