දීඝ නිකාය

සීලක්ඛන්ධ වග්ගෝ

1. බ්‍රහ්මජාල සුත්තං

1. දෘෂ්ටි ජාලය ගැන වදාළ දෙසුම

98. තමඤ්‌ඤෝ ඒවමාහ. අත්‌ථි ඛෝ භෝ ඒසෝ අත්‌තා යං ත්‌වං වදේසි නේසෝ නත්‌ථීති වදාමි; නෝ ච ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා එත්‌තාවතා පරමදිට්‌ඨධම්‌ම නිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝති. තං කිස්‌ස හේතු? යදේව තත්‌ථ විතක්‌කිතං විචාරිතං ඒතේනේතං ඕලාරිකං අක්‌ඛායති. යතෝ ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා විතක්‌කවිචාරානං වූපසමා අජ්‌ඣත්‌තං සම්‌පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදිභාවං අවිතක්‌කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්‌පජ්‌ජ විහරති එත්‌තාවතා ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝතීති. ඉත්‌ථේකේ සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති. 

එතකොට තව කෙනෙක් ඔහුට මෙහෙම කියනවා. “භවත, ඔබ ඔය කියන ආත්මය තියෙනවා තමයි. ඒක මං නැතෙයි කියන්නේ නෑ. නමුත් භවත, මේ ආත්මය එපමණකින්ම මේ ජීවිතය තුළදී උතුම් නිවනට පත්වෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව කුමක්ද? භවත, ඔය විතර්ක විචාර කියන දේ ගැන අපට වැටහෙන්නේ ගොරෝසු දේවල් හැටියටයි. එනිසා භවත, යම් කලෙක මේ ආත්මය විතර්ක විචාර සංසිඳුවාගෙන, සිත තුළ ඇති කරගන්නා වූ පැහැදීමෙන් යුතුව, සිතේ එකඟබව ඇතිව සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීති සුඛය ඇති දෙවෙනි ධ්‍යානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා නම් භවත, අන්න එපමණකින් තමයි මේ ආත්මය මේ ජීවිතයේදීම උතුම් නිවනට පත්වන්නේ” කියලා. ඇතැම් කෙනෙක් ඔය විදිහට සිටින්නා වූ සත්වයා හට මෙලොවදී දැක්ක යුතු උතුම් නිවන වශයෙන් උගන්වනවා.

99. තමඤ්‌ඤෝ ඒවමාහ. අත්‌ථි ඛෝ භෝ ඒසෝ අත්‌තා යං ත්‌වං වදේසි නේසෝ නත්‌ථීති වදාමි; නෝ ච ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා එත්‌තාවතා පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝති. තං කිස්‌ස හේතු? යදේව තත්‌ථ පීතිගතං චේතසෝ උබ්බිල්ලාවිතත්‌තං ඒතේනේතං ඕලාරිකං අක්‌ඛායති. යතෝ ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා පීතියා ච විරාගා උපෙක්‌ඛකෝ ච විහරති සතෝ ච සම්‌පජානෝ සුඛඤ්‌ච කායේන පටිසංවේදේති යං තං අරියා ආචික්‌ඛන්‌ති උපෙක්‌ඛකෝ සතිමා සුඛවිහාරීති තං තතියං ඣානං උපසම්‌පජ්‌ජ විහරති එත්‌තාවතා ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝතීති. ඉත්‌ථේකේ සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති. 

එතකොට තවකෙනෙක් ඔහුට මෙහෙම කියනවා. “භවත, ඔබ ඔය කියන ආත්මය තියෙනවා තමයි. ඒක මං නැතෙයි කියන්නේ නෑ. නමුත් භවත, මේ ආත්මය එපමණකින්ම මේ ජීවිතය තුළදී උතුම් නිවනට පත්වෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව කුමක්ද? භවත, ඔය සිතේ ඇති වෙන්නා වූ ප්‍රීති සහගත බවක් ඇද්ද, ඒකෙන් සිත ඉල්පී යනවා. ඒ ගැන අපට වැටහෙන්නේ ගොරෝසු දේ හැටියටයි. එනිසා භවත, යම් කලෙක මේ ආත්මය ප්‍රීතියටද නොඇල්මෙන් උපේක්ෂා සහගතව වාසය කරනවා නම්, සිහි නුවණින් යුතුව කයෙනුත් සැපයක් විඳිනවා නම්, ආර්යයන් වහන්සේලා උපේක්ෂා සහගතව සිහි ඇතිව සුවසේ ඉන්නවා කියා යම් සමාධියකට කියයිද, අන්න ඒ තුන්වෙනි ධ්‍යානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා නම් භවත, අන්න එපමණකින් තමයි මේ ආත්මය මේ ජීවිතයේදීම උතුම් නිවනට පත්වන්නේ” කියලා. ඇතැම් කෙනෙක් ඔය විදිහට සිටින්නා වූ සත්වයා හට මෙලොවදී දැක්ක යුතු උතුම් නිවන වශයෙන් උගන්වනවා.

100. තමඤ්‌ඤෝ ඒවමාහ. අත්‌ථි ඛෝ භෝ ඒසෝ අත්‌තා යං ත්‌වං වදේසි නේසෝ නත්‌ථීති වදාමි; නෝ ච ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා එත්‌තාවතා පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝති. තං කිස්‌ස හේතු? යදේව තත්‌ථ සුඛමිති චේතසෝ ආභෝගෝ ඒතේනේතං ඕලාරිකං අක්‌ඛායති. යතෝ ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා සුඛස්‌ස ච පහානා දුක්‌ඛස්‌ස ච පහානා පුබ්බේව සෝමනස්‌සදෝමනස්‌සානං අත්‌ථංගමා අදුක්‌ඛමසුඛං උපෙක්‌ඛාසතිපාරිසුද්‌ධිං චතුත්‌ථං ඣානං උපසම්‌පජ්‌ජ විහරති එත්‌තාවතා ඛෝ භෝ අයං අත්‌තා පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පත්‌තෝ හෝතීති. ඉත්‌ථේකේ සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති. 

එතකොට තව කෙනෙක් ඔහුට මෙහෙම කියනවා. “භවත, ඔබ ඔය කියන ආත්මය තියෙනවා තමයි. ඒක මං නැතෙයි කියන්නේ නෑ. නමුත් භවත, මේ ආත්මය එපමණකින්ම මේ ජීවිතය තුළදී උතුම් නිවනට පත්වෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව කුමක්ද? භවත, ඔය සිතේ ඇතිවෙන්නා වූ සැපයක් ඇද්ද, ඒ කෙරෙහි සිත නැමී යනවා. ඒ ගැන අපට වැටහෙන්නේ ගොරෝසු දේ හැටියටයි. එනිසා භවත, යම් කලෙක මේ ආත්මය සැපයද ප්‍රහාණය කිරීමෙන්, දුකද ප්‍රහාණය කිරීමෙන් කලින්ම සොම්නස් දොම්නස් නැතිවීමෙන් දුක් සැප රහිත වූ උපේක්ෂා සහගතව පාරිශුද්ධ සතියෙන් යුතුව හතරවෙනි ධ්‍යානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා නම් භවත, අන්න එපමණකින් තමයි මේ ආත්මය මේ ජීවිතයේදීම උතුම් නිවනට පත්වන්නේ” කියලා. ඇතැම් කෙනෙක් ඔය විදිහට සිටින්නා වූ සත්වයා හට මෙලොවදී දැක්ක යුතු උතුම් නිවන වශයෙන් උගන්වනවා.

101. ඉමේහි ඛෝ තේ භික්‌ඛවේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති පඤ්‌චහි වත්‌ථූහි. යේ හි කේචි භික්‌ඛවේ සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සබ්බේ තේ ඉමේහේව පඤ්‌චහි වත්‌ථූහි ඒතේසං වා අඤ්‌ඤතරේන නත්‌ථි ඉතෝ බහිද්‌ධා. 

පින්වත් මහණෙනි, දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ මෙලොව දැක්ක යුතු උතුම් නිවන යැයි උගන්වන්නේ මේ මතවාද පහ තුළින් තමයි. පින්වත් මහණෙනි, ඒ දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ මෙලොව දැක්ක යුතු නිවන යැයි කියා යම් කරුණුවලින් උගන්වනවා නම් ඒ සෑම කෙනෙක්ම උගන්වන්නේ ඔය කරුණු පහ තුළින් තමයි, එක්කො මේවායින් එකකිනුයි. මෙයින් බැහැර මොකවත් නෑ.

102. තයිදං භික්‌ඛවේ තථාගතෝ පජානාති. ....(පෙ).... යේහි තථාගතස්‌ස යථාභුච්‌චං වණ්‌ණං සම්‌මා වදමානා වදෙය්‍යුං. 

පින්වත් මහණෙනි, ඔය කාරණය තථාගතයන් වහන්සේ හොඳින් දන්නවා ....(පෙ).... තථාගතයන් වහන්සේගේ තිබෙන්නා වූ ඒ ගුණ මනාකොට කියනු කැමති නම් ඒ විදිහටයි කිවයුත්තේ.

103. ඉමේහි ඛෝ තේ භික්‌ඛවේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අපරන්‌තකප්‌පිකා අපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ අපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති චතුචත්‌තාරීසාය වත්‌ථූහි. යේ හි කේචි භික්‌ඛවේ සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අපරන්‌තකප්‌පිකා අපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ අපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති සබ්බේ තේ ඉමේහේව චතුචත්‌තාරීසාය වත්‌ථූහි ඒතේසං වා අඤ්‌ඤතරේන නත්‌ථි ඉතෝ බහිද්‌ධා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ අනාගතය අරභයා කල්පිත ගොඩනගන අනාගතය අරභයා නොයෙකුත් දෘෂ්ටි ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් අනාගතය අරභයා නොයෙක් ආකාරයේ ආකල්ප දෘෂ්ටි මතවාද ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔය හතළිස් හතර ආකාරයෙන් තමයි. පින්වත් මහණෙනි, අනාගත කෙළවර ගැන කල්පිත ගොඩනගන අනාගත අන්තයේ දෘෂ්ටිගත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අනාගතය ගැන නොයෙක් ආකාරයේ කල්පිත මතවාද ඉදිරිපත් කරන්නේ යම් දේවල්වලින් නම් ඒ සියල්ලෝම මේ මතවාද හතළිස් හතර තුළින් තමයි උගන්වන්නේ. එක්කෝ මේවායින් එක්තරා මතයකිනුයි. මේවායින් බැහැරව මතයක් නෑ.

104. තයිදං භික්‌ඛවේ තථාගතෝ පජානාති. ....(පෙ).... යේහි තථාගතස්‌ස යථාභුච්‌චං වණ්‌ණං සම්‌මා වදමානා වදෙය්‍යුං. 

පින්වත් මහණෙනි, ඔය කාරණය තථාගතයන් වහන්සේ හොඳින් දන්නවා ....(පෙ).... තථාගතයන් වහන්සේගේ තිබෙන්නා වූ ඒ ගුණ මනාකොට කියනු කැමති නම් ඒ විදිහටයි කිවයුත්තේ.

105. ඉමේහි ඛෝ තේ භික්‌ඛවේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි. යේ හි කේචි භික්‌ඛවේ සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති සබ්බේ තේ ඉමේහේව ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි ඒතේසං වා අඤ්‌ඤතරේන නත්‌ථි ඉතෝ බහිද්‌ධා. 

පින්වත් මහණෙනි, අතීත ජීවිතයේ කෙළවර ගැන කල්පිත ගොඩනඟන අනාගත ජීවිතයේ කෙළවර ගැන කල්පිත ගොඩනඟන, අතීතයේත් අනාගතයේත් කල්පිත ගොඩනගන, අතීත අනාගත කෙළවර ගැන දෘෂ්ටි ඇති කරගත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අතීතයේ හා අනාගතයේ කෙළවර අරභයා අනේකවිධ වූ අදහස් මතවාද ආකල්ප දෘෂ්ටි ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔය මතවාද හැටදෙකෙන් තමයි. පින්වත් මහණෙනි, අතීත ජීවිතයේ කෙළවර ගැන කල්පිත ගොඩනගන, අනාගත ජීවිතයේ කෙළවර ගැන කල්පිත ගොඩනඟන, අතීතයේත් අනාගතයේත් කල්පිත ගොඩනගන අතීත අනාගත කෙළවර ගැන දෘෂ්ටි ඇති කරගත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අතීතයේ හා අනාගතයේ කෙළවර අරභයා අනේකවිධ වූ අදහස් මතවාද ආකල්ප දෘෂ්ටි ඉදිරිපත් කරන්නේ යම් මතවලින් නම් ඒ සියල්ලෝම ඔය මත හැටදෙකෙන් තමයි කරුණු කියන්නේ. එක්කො මේවායින් එක මතයකිනුයි. මෙයින් පිටස්තර වූ කරුණක් නම් නෑ.

106. තයිදං භික්‌ඛවේ තථාගතෝ පජානාති. ඉමේ දිට්‌ඨිට්‌ඨානා ඒවංගහිතා ඒවංපරාමට්‌ඨා ඒවංගතිකා භවිස්සන්‌ති ඒවංඅභිසම්‌පරායාති. තඤ්‌ච තථාගතෝ පජානාති තතෝ ච උත්‌තරිතරං පජානාති තඤ්‌ච පජානනං න පරාමසති අපරාමසතෝ චස්‌ස පච්‌චත්‌තඤ්‌ඤේව නිබ්‌බුති විදිතා. වේදනානං සමුදයඤ්‌ච අත්‌ථංගමඤ්‌ච අස්‌සාදඤ්‌ච ආදීනවඤ්‌ච නිස්‌සරණඤ්‌ච යථාභූතං විදිත්‌වා අනුපාදාවිමුත්‌තෝ භික්‌ඛවේ තථාගතෝ. 

පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ මේ කාරණය ගැන අවබෝධ කරගෙනයි ඉන්නේ “මේ දෘෂ්ටීන් මේ විදිහට ග්‍රහණය කරගත්තොත්, මේ විදිහට බැඳිලා ගියොත් මේ මේ ආකාරයේ උපත් ලබාගෙන මරණින් මතු මේ මේ විදිහට පරලොව යාවී” කියලා තථාගතයන් වහන්සේ මෙයත් දන්නවා. මෙයට වඩා උත්තරීතර දේවලුත් දන්නවා. ඒවා දැනගත්තා කියලා අමුතුවෙන් ඒවාට බැඳෙන්නට යන්නේ නෑ. ඒ දෘෂ්ටිවලට හසු නොවෙන නිසාමයි තමා තුළම නිවීගිය බව දැනගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ වේදනාවන්ගේ හටගැනීමත්, නැතිවීයාමත්, ආශ්වාදයත්, ආදීනවයත්, නිස්සරණයත් ඒ වූ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන උපාදාන රහිතව කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වෙලයි ඉන්නේ.

107. ඉමේ ඛෝ තේ භික්‌ඛවේ ධම්‌මා ගම්‌භීරා දුද්‌දසා දුරනුබෝධා සන්‌තා පණීතා අතක්‌කාවචරා නිපුණා පණ්‌ඩිතවේදනීයා යේ තථාගතෝ සයං අභිඤ්‌ඤා සච්‌ඡිකත්‌වා පවේදේති යේහි තථාගතස්‌ස යථාභුච්‌චං වණ්‌ණං සම්‌මා වදමානා වදෙය්‍යුං. 

පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ තමන් තුළින්ම උපදවා ගන්නා ලද විශිෂ්ට ඤාණයෙන් අත්දැකලා ලොවට පෙන්වා දෙන යම් යම් දේවල් ඇත්නම්, ඒ යම් යම් දේවල්වලින් තථාගතයන් වහන්සේගේ සත්‍ය වශයෙන්ම තිබෙන ගුණත් මනාකොට කියනවා නම්, කිව යුතු වූ ඉතා ගැඹුරු වූ, දුකසේ දකින්න තියෙන, දුකසේ අවබෝධ කරන්න තියෙන, ශාන්ත වූ, ප්‍රණීත වූ, තර්කයට හසු නොවන, ඉතා සියුම් වූ, ඒ වගේම නුවණැතියන් විසින්ම දතයුත්තේ මේ දේවල් තමයි.

108. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා සස්‌සතවාදා සස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිත‌සිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ සදාකාලිකයි කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති, තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි, තැති ගැනීමක්මයි.

109. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා ඒකච්‌චසස්‌සතිකා ඒකච්‌චඅසස්‌සතිකා ඒකච්‌චං සස්‌සතං ඒකච්‌චං අසස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිත‌සිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ඇතැම් මතවාදයන් ශාස්වතවාදී වූ අනෙක් මතවාදයන් අශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ එක් කොටසක් සදාකාලිකයි කියලත් අනෙක් කොටස සදාකාලික නෑ කියලත් උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

110. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අන්‌තානන්‌තිකා අන්‌තානන්‌තං ලෝකස්‌ස පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අන්ත අනන්තවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ කෙළවරක් ඇත නැත කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

111. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අමරාවික්‌ඛේපිකා තත්‌ථ තත්‌ථ පඤ්‌හං පුට්‌ඨා සමානා වාචාවික්ඛේපං ආපජ්‌ජන්‌ති අමරාවික්ඛේපං චතූහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිත‌සිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අමරාවික්ෂේපවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඒ ඒ කරුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්න විමසද්දී වචනයෙන් මගහැර යනවා නම්, ආඳෙකු මෙන් ලිස්සා යනවා නම් ඔවුන් එය කරන්නෙත් කරුණු හතරකිනුයි. එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

112. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නිකා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති ද්‌වීහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අධිච්චසමුප්පන්නවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු දෙකක් ඔස්සේ ඉබේ හටගත්තා කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

113. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා පුබ්‌බන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති අට්‌ඨාරසහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ පූර්ව අන්ත කල්පික වූ පූර්ව අන්ත දෘෂ්ටි ගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අතීත කෙළවර ගැන නොයෙක් මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි ඔස්සේ මතවාද දහ අටකින් උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

114. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා සඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා සඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සෝළසහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු දහසයක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා සහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

115. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා අසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා අසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා රහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති, තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි, තැති ගැනීමක්මයි.

116. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා නේවසඤ්‌ඤීනාසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා නේවසඤ්‌ඤිංනාසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤාව ඇත්තේත් නැති නැත්තේත් නැති බවට පත්වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

117. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උච්‌චේදවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස උච්‌චේදං විනාසං විභවං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සත්‌තහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උච්ඡේදවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ උච්ඡේදය විනාශය නොපැවැත්ම ගැන කරුණු හතක් ඔස්සේ උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

118. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති පඤ්‌චහි වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානය ගැන කරුණු පහක් ඔස්සේ උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

119. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අපරන්‌තකප්‌පිකා අපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ අපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති චතුචත්‌තාරීසාය වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අපරාන්තය ගැන කරුණු හතළිස් හතරක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

120. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි තදපි තේසං භවතං සමණබ්‍රාහ්‌මණානං අජානතං අපස්‌සතං වේදයිතං තණ්‌හාගතානං පරිතසිතවිප්‌ඵන්‌දිතමේව. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ පූර්වාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් පූර්වාන්තය හා අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප, මතවාද, අදහස්, දෘෂ්ටි උගන්වනවාද එය පවා ඒ භවත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නොදැනීමක්මයි. නොදැකීමක්මයි. විඳීමකටයි අයිති. තෘෂ්ණාවට පැමිණියා වූ ඔවුන්ගේ කැළඹීමක්මයි. තැති ගැනීමක්මයි.

121. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා සස්‌සතවාදා සස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ සදාකාලිකයි කියල උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

122. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා ඒකච්‌චසස්‌සතිකා ඒකච්‌චඅසස්‌සතිකා ඒකච්‌චං සස්‌සතං ඒකච්‌චං අසස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ඇතැම් මතවාදයක් ශාස්වතවාදී වූ ඇතැම් මතවාදයක් අශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ කොටසක් සදාකාලිකයි, කොටසක් සදාකාලික නෑ කියල උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

123. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අන්‌තානන්‌තිකා අන්‌තානන්‌තං ලෝකස්‌ස පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ලෝකය අන්තවත්ය අනන්තවත්ය යන මතවාදයෙන් යුතුව ලෝකය අන්තවත් මෙන්ම අනන්තවත් යැයි පවසන්නා වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

124. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අමරාවික්‌ඛේපිකා තත්‌ථ තත්‌ථ පඤ්‌හං පුට්‌ඨා සමානා වාචාවික්ඛේපං ආපජ්‌ජන්‌ති අමරාවික්ඛේපං චතූහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අමරාවික්ෂේපවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඒ ඒ කරුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්න විමසද්දී වචනයෙන් මගහැර යනවා නම්, ආඳෙකු මෙන් ලිස්සා යනවා නම් ඔවුන් එය කරන්නේත් කරුණු හතරකිනුයි. එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

125. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නිකා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති ද්‌වීහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අධිච්චසමුප්පන්නවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු දෙකක් ඔස්සේ ඉබේ හටගත්තා කියල උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

126. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා පුබ්‌බන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති අට්‌ඨාරසහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ පූර්ව අන්ත කල්පික වූ පූර්ව අන්ත දෘෂ්ටි ගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අතීත කෙළවර ගැන නොයෙක් මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි ඔස්සේ මතවාද දහ අටකින් උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

127. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා සඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා සඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සෝළසහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු දහසයක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා සහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

128. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා අසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා අසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා රහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

129. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා නේවසඤ්‌ඤීනාසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා නේවසඤ්‌ඤිංනාසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤාව ඇත්තේත් නැති නැත්තේත් නැත් බවට පත් වන්නේය කියලා උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

130. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උච්‌චේදවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස උච්‌චේදං විනාසං විභවං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සත්‌තහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උච්ඡේදවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, නොපැවැත්ම ගැන කරුණු හතක් ඔස්සේ උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

131. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති පඤ්‌චහි වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානය ගැන කරුණු පහක් ඔස්සේ උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

132. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අපරන්‌තකප්‌පිකා අපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ අපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති චතුචත්‌තාරීසාය වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අපරාන්තය ගැන කරුණු හතළිස් හතරක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

133. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි තදපි ඵස්‌සපච්‌චයා. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ පූර්වාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද එය පවා හටගන්නේ ස්පර්ශය ප්‍රත්‍යයෙනුයි.

134. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා සස්‌සතවාදා සස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ සදාකාලිකයි කියලා උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

135. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා ඒකච්‌චසස්‌සතිකා ඒකච්‌ච අසස්‌සතිකා ඒකච්‌චං සස්‌සතං ඒකච්‌චං අසස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ඇතැම් මතවාදයන් ශාස්වතවාදී වූ අනෙක් මතවාදයන් අශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු හතරක් ඔස්සේ එක් කොටසක් සදාකාලිකයි කියලත් අනෙක් කොටස සදාකාලික නෑ කියලත් උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

136. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අන්‌තානන්‌තිකා අන්‌තානන්‌තං ලෝකස්‌ස පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ ලෝකය අන්තවත්ය අනන්තවත්ය යන මතය කියන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ලෝකය අන්තවත්ය, අනනත්වත්ය කියලා කරුණු හතරකින් උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

137. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අමරාවික්‌ඛේපිකා තත්‌ථ තත්‌ථ පඤ්‌හං පුට්‌ඨා සමානා වාචාවික්ඛේපං ආපජ්‌ජන්‌ති අමරාවික්ඛේපං චතූහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අමරාවික්ෂේපවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඒ ඒ කරුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්න විමසද්දී වචනයෙන් මගහැර යනවා නම්, ආඳෙකු මෙන් ලිස්සා යනවා නම් ඔවුන් එය කරන්නෙත් කරුණු හතරකිනුයි. ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

138. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නිකා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති ද්‌වීහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අධිච්චසමුප්පන්නවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මයත් ලෝකයත් ගැන කරුණු දෙකක් ඔස්සේ ඉබේ හටගත්තා කියලා උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

139. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා පුබ්‌බන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති අට්‌ඨාරසහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ පූර්ව අන්ත කල්පික වූ පූර්ව අන්ත දෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අතීත කෙළවර ගැන නොයෙක් මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි ඔස්සේ මතවාද දහ අටකින් උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

140. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා සඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා සඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සෝළසහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු දහසයක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා සහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

141. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා අසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා අසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤා රහිත වන්නේය කියලා උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

142. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා නේවසඤ්‌ඤීනාසඤ්‌ඤීවාදා උද්‌ධමාඝාතනා නේවසඤ්‌ඤිංනාසඤ්‌ඤිං අත්‌තානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති අට්‌ඨහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ආත්මය ගැන කරුණු අටක් ඔස්සේ මරණින් මතු සඤ්ඤාව ඇත්තේත් නැති නැත්තේතේ නැති බවට පත් වන්නේය කියලා උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

143. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උච්‌චේදවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස උච්‌චේදං විනාසං විභවං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති සත්‌තහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ උච්ඡේදවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ උච්ඡේදය විනාශය නොපැවැත්ම ගැන කරුණු හතක් ඔස්සේ උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

144. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා සතෝ සත්‌තස්‌ස පරමදිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානං පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති පඤ්‌චහි වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් සිටින්නා වූ ම සත්වයාගේ පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානය ගැන කරුණු පහක් ඔස්සේ උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

145. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අපරන්‌තකප්‌පිකා අපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ අපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති චතුචත්‌තාරීසාය වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අපරාන්තය ගැන කරුණු හතළිස් හතරක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

146. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි තේ වත අඤ්‌ඤත්‍ර ඵස්‌සා පටිසංවේදිස්‌සන්‌තීති නේතං ඨානං විජ්‌ජති. 

පින්වත් මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටි අතර යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්තකල්පික වූ අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ පූර්වාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද ඔවුන් වනාහී ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොරව විඳිනවා යන කරුණ සිදුවිය නොහැකි දෙයක්මයි.

147. තත්‍ර භික්‌ඛවේ යේ තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා සස්‌සතවාදා සස්‌සතං අත්‌තානඤ්‌ච ලෝකඤ්‌ච පඤ්‌ඤාපෙන්‌ති චතූහි වත්‌ථූහි යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා ඒකච්‌චසස්‌සතිකා ඒකච්‌චඅසස්‌සතිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අන්‌තානන්‌තිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අමරාවික්‌ඛේපිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අධිච්‌චසමුප්‌පන්‌නිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා සඤ්‌ඤීවාදා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා අසඤ්‌ඤීවාදා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උද්‌ධමාඝාතනිකා නේවසඤ්‌ඤීනාසඤ්‌ඤීවාදා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා උච්‌චේදවාදා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා දිට්‌ඨධම්‌මනිබ්‌බානවාදා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අපරන්‌තකප්‌පිකා යේපි තේ සමණබ්‍රාහ්‌මණා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා ච අපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා ච පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි, සබ්බේ තේ ඡහි ඵස්‌සායතනේහි ඵුස්‌ස ඵුස්‌ස පටිසංවේදෙන්‌ති තේසං වේදනාපච්‌චයා තණ්‌හා තණ්‌හාපච්‌චයා උපාදානං උපාදානපච්‌චයා භවෝ භවපච්‌චයා ජාති ජාතිපච්‌චයා ජරාමරණං සෝකපරිදේවදුක්‌ඛදෝමනස්‌සුපායාසා සම්‌භවන්‌ති. යතෝ ඛෝ භික්‌ඛවේ භික්‌ඛු ඡන්‌නං ඵස්‌සායතනානං සමුදයඤ්‌ච අත්‌ථංගමඤ්‌ච අස්‌සාදඤ්‌ච ආදීනවඤ්‌ච නිස්‌සරණඤ්‌ච යථාභූතං පජානාති අයං ඉමේහි සබ්‌බේහේව උත්‌තරිතරං පජානාති.

පින්වත් මහණෙනි, ඔය දෘෂ්ටිවලට අයත්වන යම් ඒ ශාස්වතවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් ආත්මයත් ලෝකයත් මතවාද හතරක් ඔස්සේ සදාකාලිකයි කියලා උගන්වනවාද, යම් ඒ ඇතැම් මතවාදයක් ශාස්වතවාදී වූ ඇතැම් මතවාදයක් අශාස්වතවාදී වූත් මත පවසන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, ඒ වගේම ලෝකය අන්තවත්ය, අනන්තවත්ය යන මතය පවසන යම් ඒ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, ඒ වගේම ප්‍රශ්න විමසද්දී වචනයෙන් මගහැර ආඳෙකු මෙන් ලිස්සා යන අමරාවික්ෂේපවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, ඒ වගේම ලෝකය ඉබේ හටගත් බව පවසන යම් ඒ අධිච්චසමුප්පන්නවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, අතීත ජීවිතයේ කෙළවර ගැන මතවාද පවසන පූර්ව අන්ත දෘෂ්ටිගතික වූ යම් ඒ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, මරණින් මතු සඤ්ඤා සහිත වන්නේ යැයි මතවාද පවසන යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, මරණින් මතු සඤ්ඤා රහිත වන්නේ යැයි මතවාද පවසන යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, මරණින් මතු සඤ්ඤා ඇත්තේත් නැති සඤ්ඤා නැත්තේත් නැති බවට පත්වන්නේ යැයි මතවාද පවසන යම් ඒ උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤීවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, මරණින් මතු මුළුමණින්ම වැනසෙන්නේ යැයි මත පවසන යම් ඒ උච්ඡේදවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, මෙලොවදීම දකින නිවනක් වශයෙන් මතවාද පවසන යම් ඒ දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, අනාගතයෙහි කෙළවර අරභයා මතවාද පවසන යම් ඒ අපරාන්තකල්පික වූ ශ්‍රමණබ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවාද, යම් ඒ පූර්ව අන්ත කල්පික වූ අපරාන්තකල්පික වූ ද පූර්වඅන්ත අපරඅන්ත කල්පික වූ ද, පූර්වාන්ත අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් පූර්වඅන්තය හා අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද, ඒ සියල්ලෝම ඇස් කන් ආදී ස්පර්ශ ආයතන හය තුළින් බාහිර ආයතනයන් ස්පර්ශ කර කර ඒ දෘෂ්ටි ආශ්වාදයන් විඳිනවා. ඔවුන්ට විඳීම හේතු කොටගෙන තණ්හාව ඇතිවෙනවා. තණ්හාව හේතු කොට ගෙන බැඳීම ඇතිවෙනවා. බැඳීම හේතු කොටගෙන විපාක පිණිස කර්ම සකස් (භවය) වෙනවා. විපාක පිණිස කර්ම සකස්වීම හේතු කොට ගෙන උපදිනවා. ඉපදීම හේතු කොටගෙන ජරාමරණ සෝක වැළපීම් සුසුම් හෙළීම් දුක් දොම්නස් හට ගන්නවා. පින්වත් මහණෙනි, යම් කලෙක භික්ෂුව මේ ස්පර්ශ ආයතනයන් හයේ හටගැනීමත්, නැතිවීමත්, ආශ්වාදයත්, ආදීනවයත්, නිස්සරණයත් ඇතිසැටියෙන්ම අවබෝධ කරගනීද මේ භික්ෂුව ඔය කලින් කියාපු සියලු දෘෂ්ටිවලට වඩා උත්තරීතර දේ (චතුරාර්ය සත්‍යය) දැනගන්නවා.

148. යේ හි කේචි භික්‌ඛවේ සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා වා අපරන්‌තකප්‌පිකා වා පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා වා පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති සබ්බේ තේ ඉමේහේව ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි අන්‌තෝජාලීකතා එත්‌ථ සිතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්ති. එත්‌ථ පරියාපන්‌නා අන්‌තෝජාලීකතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති. නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්ති.

පින්වත් මහණෙනි, යම් කිසි අපරාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්තකල්පික වූත් පූර්වාන්ත අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් පූර්වාන්තය හා අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද, ඒ සියල්ලෝම මේ දෘෂ්ටිවාද හැටදෙක නමැති දැළ ඇතුළටම ගිහිල්ලයි ඉන්නේ. ඒ දැලටම බැඳිලයි ඉන්නේ. මේ දෘෂ්ටිවාද නමැති දැල ඇතුළෙමයි උඩට එනවා නම් උඩට මතුවෙන්නේ. ගිලෙනවා නම් ගිලෙන්නේ. මේ දෘෂ්ටිවාද නමැති රාමුව තුළමයි ඉන්නේ. ඒ දැල ඇතුළෙම පැටලිලා උඩට එනවා නම් උඩට එන්නේ. ගිලෙනවා නම් ගිලෙන්නේ.

සෙය්‍යථාපි භික්‌ඛවේ දක්‌ඛෝ කේවට්‌ටෝ වා කේවට්‌ටන්‌තේවාසී වා සුඛුමච්‌ඡිකේන ජාලේන පරිත්‌තං උදකදහං ඔත්‌ථරෙය්‍ය. තස්‌ස ඒවමස්‌ස. යේ ඛෝ කේචි ඉමස්‌මිං උදකදහේ ඕලාරිකා පාණා සබ්බේ තේ අන්‌තෝජාලීකතා. එත්‌ථ සිතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්ති. එත්‌ථ පරියාපන්‌නා අන්‌තෝජාලීකතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්‌ති; ඒවමේව ඛෝ භික්‌ඛවේ යේ හි කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා පුබ්‌බන්‌තකප්‌පිකා වා අපරන්‌තකප්‌පිකා වා පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තකප්‌පිකා වා පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තානුදිට්‌ඨිනෝ පුබ්‌බන්‌තාපරන්‌තං ආරබ්‌භ අනේකවිහිතානි අධිවුත්‌තිපදානි අභිවදන්‌ති සබ්බේ තේ ඉමේහේව ද්‌වාසට්‌ඨියා වත්‌ථූහි අන්‌තෝජාලීකතා එත්‌ථ සිතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්ති එත්‌ථ පරියාපන්‌නා අන්‌තෝජාලීකතාව උම්‌මුජ්‌ජමානා උම්‌මුජ්‌ජන්‌ති නිමුජ්ජමානා නිමුජ්ජන්‌ති.

පින්වත් මහණෙනි, ඒක මේ වගේ දෙයක්. දක්ෂ මසුන් මරන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෝ ඔහුගේ ගෝලයෙක් ඉන්නවා. ඔහු සියුම් සිදුරු ඇති දැලක් වතුර ටිකක් තිබෙන දිය වලක අතුරනවා. එතකොට ඔහුට මෙහෙම හිතෙනවා. මේ දිය වලේ යම්තාක් ගොරෝසු සතුන් ඉන්නවා නම්, ඒ සියළු සතුන්ම මේ දැල ඇතුළට අහුවෙනවා. එතකොට මේ දැල තුළමයි තමයි ඔවුන් බැඳිලා ඉන්නේ. දැල තුළමයි උඩට එතොත් උඩට එන්නේ, ගිලුනොත් ගිලෙන්නේ. පින්වත් මහණෙනි, ඔන්න ඔය විදිහමයි යම්කිසි අපරාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්තකල්පික වූ පූර්වාන්ත අපරාන්තදෘෂ්ටිගතික වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් පූර්වාන්තය හා අපරාන්තය ගැන කරුණු හැටදෙකක් ඔස්සේ අනේකවිධ ආකල්ප මතවාද අදහස් දෘෂ්ටි උගන්වනවාද, ඒ සියල්ලෝම මේ දෘෂ්ටිවාද හැටදෙක නමැති දැල ඇතුළටම ගිහිල්ලයි ඉන්නේ. ඒ දැලටම බැඳිලයි ඉන්නේ මේ දෘෂ්ටිවාද නමැති දැල ඇතුළේමයි උඩට එනවා නම් උඩට මතුවෙන්නේ. ගිලෙනවා නම් ගිලෙන්නේ. මේ දෘෂ්ටිවාද නමැති රාමුව තුළ තමයි ඒ දැල ඇතුළෙම පැටලිලා උඩට එනවා නම් උඩට එන්නේ. ගිලෙනවා නම් ගිලෙන්නේ.

149. උච්‌ඡින්‌නභවනෙත්‌තිකෝ භික්‌ඛවේ තථාගතස්‌ස කායෝ තිට්‌ඨති. යාවස්‌ස කායෝ ඨස්‌සති තාව නං දක්‌ඛින්‌ති දේවමනුස්‌සා. කායස්‌ස භේදා උද්‌ධං ජීවිතපරියාදානා න නං දක්‌ඛින්‌ති දේවමනුස්‌සාති.

පින්වත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේගේ බුදු සිරුර තිබෙන්නේ මුළුමණින්ම සිඳුණු භව රැහැන් ඇතිවයි. යම්තාක් කාලයක් තථාගත සිරුර තිබෙයිද ඒතාක් කල් විතරයි දෙවි මිනිසුන් එය දකින්නේ. ඒ තථාගත සිරුර බිඳී යාමෙන්, ජීවිතය නිමාවීමෙන් පසු දෙවි මිනිසුන්ට ඒ තථාගත සිරුර දකින්නට ලැබෙන්නේ නෑ.

සෙය්‍යථාපි භික්‌ඛවේ අම්‌බපිණ්‌ඩියා වණ්‌ටච්‌ඡින්‌නාය යානි කානිචි අම්‌බානි වණ්‌ටපටිබන්‌ධානි සබ්‌බානි තානි තදන්‌වයානි භවන්‌ති; ඒවමේව ඛෝ භික්‌ඛවේ උච්‌ඡින්‌නභවනෙත්‌තිකෝ තථාගතස්‌ස කායෝ තිට්‌ඨති යාවස්‌ස කායෝ ඨස්‌සති තාව නං දක්‌ඛින්‌ති දේවමනුස්‌සා කායස්‌ස භේදා උද්‌ධං ජීවිතපරියාදානා න නං දක්‌ඛින්‌ති දේවමනුස්‌සාති.

පින්වත් මහණෙනි, ඒක මේ වගේ දෙයක්. අඹ පොකුරක් තියෙනවා. එය මුල් නටුවෙන් ගිලිහුන විට ඒ නටුව හා බැඳුණු යම්තාක් අඹ ඇද්ද, ඒ සෑම අඹයක්ම කැඩුණු නටුවත් සමඟම බිම වැටෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, අන්න ඒ විදිහටම තථාගතයන් වහන්සේගේ බුදු සිරුර තිබෙන්නේ මුළුමණින්ම සිඳුණු භව රැහැන් ඇතිවයි. යම්තාක් කාලයක් තථාගත සිරුර තිබෙයිද, ඒතාක් කල් විතරයි දෙවි මිනිසුන් එය දකින්නේ. ඒ තථාගත සිරුර බිඳී යාමෙන්, ජීවිතය නිමාවීමෙන් පසු දෙවි මිනිසුන්ට ඒ තථාගත සිරුර දකින්නට ලැබෙන්නේ නෑ.”

150. ඒවං වුත්‌තේ ආයස්‌මා ආනන්‌දෝ භගවන්‌තං ඒතදවෝච. අච්‌ඡරියං භන්තේ අබ්භූතං භන්තේ ඛෝ නාමායං භන්තේ ධම්‌මපරියායෝති? 

මෙසේ වදාළ විට ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙකරුණ පැවසුවා. “ස්වාමීනී, ආශ්චර්යයයි! ස්වාමීනී, පුදුම සහගතයි! ස්වාමීනී, මේ ධර්ම ක්‍රමයට කියන නම මොකක්ද?”

තස්‌මාතිහ ත්‌වං ආනන්‌ද ඉමං ධම්‌මපරියායං අත්‌ථජාලන්‌තිපි නං ධාරේහි ධම්‌මජාලන්‌තිපි නං ධාරේහි බ්‍රහ්‌මජාලන්‌තිපි නං ධාරේහි දිට්‌ඨිජාලන්‌තිපි නං ධාරේහි අනුත්‌තරෝ සංගාමවිජයෝතිපි නං ධාරේහීති.

“එහෙම නම් පින්වත් ආනන්ද, මේ ධර්ම ක්‍රමය ‘අර්ථජාලය’ කියලා මතක තබාගන්න. ‘ධර්මජාලය’ කියලත් මතක තබාගන්න. ‘බ්‍රහ්මජාලය’ කියලත් මතක තබාගන්න. දෘෂ්ටිජාලය කියලත් මතක තබාගන්න. ‘අනුත්තර සංග්‍රාම විජය (දෘෂ්ටි යුද්ධයෙන් ලැබූ උත්තරීතර ජයග්‍රහණය)’ කියලත් මතක තබා ගන්න.

ඉදමවෝච භගවා. අත්‌තමනා තේ භික්‌ඛූ භගවතෝ භාසිතං අභිනන්‌දුන්‌ති.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්තා.

ඉමස්‌මිඤ්‌ච පන වෙය්‍යාකරණස්‌මිං භඤ්‌ඤමානේ දසසහස්‌සී ලෝකධාතු අකම්‌පිත්‌ථාති.

මෙම ව්‍යාකරණය (නවාංග ශාස්තෘ සාසනයෙහිලා ඇතුළත් වන වෙය්‍යාකරණය) වදාරණ කල්හි දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පාවට පත්වුනා.

සාදු ! සාදු !! සාදු !!!

බ්‍රහ්‌මජාලසුත්‌තං පඨමං නිට්‌ඨිතං.

පළමුවෙනි බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය නිමාවිය.

1  |  2  |  3  |  4  |  5