සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1. දේවතා සංයුත්තං

1. දේවතා සංයුත්තය

1. නළ වර්ගය

1.1.1. ඕඝතරණ සූත්‍රය  

1.1.2. නිමොක්ඛ සූත්‍රය  

1.1.3. උපනීයති සූත්‍රය  

1.1.4. අච්චෙන්ති සූත්‍රය  

1.1.5. කතිඡින්ද සූත්‍රය  

1.1.6. ජාගර සූත්‍රය

1.1.7. අප්පටිවිදිත සූත්‍රය  

1.1.8. සුසම්මුට්ඨ සූත්‍රය  

1.1.9. න මානකාම සූත්‍රය  

1.1.10. අරඤ්ඤ සූත්‍රය  

 

2. නන්දන වර්ගය

1.2.1. නන්දන සූත්‍රය

1.2.2. නන්දති සූත්‍රය

1.2.3. නත්ථිපුත්තසම සූත්‍රය

1.2.4. ඛත්තිය සූත්‍රය

1.2.5. සනමාන සූත්‍රය

1.2.6. නිද්දාතන්දි සූත්‍රය

1.2.7. දුක්කර සූත්‍රය

1.2.8. හිරි සූත්‍රය

1.2.9. කුටිකා සූත්‍රය

1.2.10. සමිද්ධි සූත්‍රය

 

3. සත්ති වර්ගය

1.3.1. සත්ති සූත්‍රය 

1.3.2. ඵුසති සූත්‍රය

1.3.3. ජටා සූත්‍රය

1.3.4. මනෝනිවාරණ සූත්‍රය

1.3.5. අරහන්ත සූත්‍රය 

1.3.6. පජ්ජෝත සූත්‍රය 

1.3.7. සර සූත්‍රය 

1.3.8. මහද්ධන සූත්‍රය 

1.3.9. චතුචක්ක සූත්‍රය 

1.3.10. ඒණිජංග සූත්‍රය 

 

4. සතුල්ලපකායික වර්ගය

1.4.1. සබ්භි සූත්‍රය 

1.4.2. මච්ඡරී සූත්‍රය 

1.4.3. සාධු සූත්‍රය

1.4.4. න සන්ති සූත්‍රය 

1.4.5. උජ්ඣානසඤ්ඤී සූත්‍රය 

1.4.6. සද්ධා සූත්‍රය

1.4.7. සමය සූත්‍රය 

1.4.8. සකලික සූත්‍රය 

1.4.9. පජ්ජුන්න ධීතු සූත්‍රය

1.4.10. චුල්ල පජ්ජුන්න ධීතු සූත්‍රය 

 

5. ආදිත්ත වර්ගය

1.5.1. ආදිත්ත සූත්‍රය

1.5.2. කිංදද සූත්‍රය

1.5.3. අන්න සූත්‍රය

1.5.4. ඒකමූල සූත්‍රය

1.5.5. අනෝම සූත්‍රය

1.5.6. අච්ඡරා සූත්‍රය

1.5.7. වනරෝප සූත්‍රය

1.5.8. ජේතවන සූත්‍රය

1.5.9. මච්ඡරී සූත්‍රය

1.5.10. ඝටීකාර සූත්‍රය

 

6. ජරා වර්ගය

1.6.1. ජරා සූත්‍රය 

1.6.2. අජරසා සූත්‍රය

1.6.3. මිත්ත සූත්‍රය  

1.6.4. වත්ථු සූත්‍රය

1.6.5. පඨම ජනේති සූත්‍රය

1.6.6. දුතිය ජනේති සූත්‍රය

1.6.7. තතිය ජනේති සූත්‍රය

1.6.8. උප්පථ සූත්‍රය

1.6.9. දුතියා සූත්‍රය

1.6.10 කවි සූත්‍රය

 

7. අන්ව වර්ගය

1.7.1. නාම අන්වභවි සූත්‍රය

1.7.2. චිත්ත සූත්‍රය

1.7.3. තණ්හා සූත්‍රය

1.7.4. සංයෝජන සූත්‍රය

1.7.5. බන්ධන සූත්‍රය

1.7.6. අබ්භාහත සූත්‍රය

1.7.7. උඩ්ඪිත සූත්‍රය

1.7.8. පිහිත සූත්‍රය

1.7.9. ඉච්ඡා සූත්‍රය

1.7.10. ලෝක සූත්‍රය

 

8. ඣත්වා වර්ගය

1.8.1. ඣත්වා සූත්‍රය

1.8.2. රථ සූත්‍රය

1.8.3. විත්ත සූත්‍රය

1.8.4. වුට්ඨි සූත්‍රය

1.8.5. භීත සූත්‍රය

1.8.6. න ජීරති සූත්‍රය

1.8.7. ඉස්සර සූත්‍රය

1.8.8. කාම සූත්‍රය

1.8.9. පාථෙය්ය සූත්‍රය

1.8.10. පජ්ජෝත සූත්‍රය

1.8.11. අරණ සූත්‍රය