ඛුද්දක නිකාය

ඛුද්දකපාඨ පාළි

1. සරණගමනං

1. තිසරණ සරණ යෑම

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යමි.

ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) ශ්‍රී සද්ධර්මය සරණ යමි.

සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) මාර්ගඵල ලාභී ආර්ය වූ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ යමි.

දුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) දෙවනුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යමි.

දුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) දෙවනුවත් ශ්‍රී සද්ධර්මය සරණ යමි.

දුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) දෙවනුවත් මාර්ගඵල ලාභී ආර්ය වූ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ යමි.

තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) තෙවනුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යමි.

තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) තෙවනුවත් ශ්‍රී සද්ධර්මය සරණ යමි.

තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
(මම) තෙවනුවත් මාර්ගඵල ලාභී ආර්ය වූ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ යමි.

සරණගමනං.
මේ වනාහී තිසරණ සරණ යෑමයි.

සාදු! සාදු!! සාදු!!!