මජ්ඣිම නිකාය

මූල පණ්ණාසකෝ

1.1.4. භයභේරව සුත්තං

1.1.4. භය බිරාන්ත වීමට හේතු වන කරුණු ගැන වදාළ දෙසුම

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්‌ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්‌ඩිකස්‌ස ආරාමේ. අථ ඛෝ ජාණුස්‌සෝණි බ්‍රාහ්‌මණෝ  යේන භගවා තේනුපසංකමි. උපසංකමිත්‌වා භගවතා සද්‌ධිං සම්‌මෝදි. සම්‌මෝදනීයං කථං සාරාණීයං වීතිසාරෙත්‌වා ඒකමන්‌තං නිසීදි. ඒකමන්‌තං නිසින්‌නෝ ඛෝ ජාණුස්‌සෝණී බ්‍රාහ්‌මණෝ භගවන්‌තං ඒතදවෝච. 

මා හට අසන්නට ලැබුනේ මේ විදිහට යි. ඒ දවස්වල භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩසිටියේ සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනේපිඬු සිටුතුමාගේ ආරාමයේ. එදා ජානුස්සෝණි නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණුනා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමඟ පිළිසඳර කතා කොට එකත්පස්ව ඉඳගත්තා. එකත්පස්ව හුන් ජානුස්සෝණි බ්‍රාහ්මණයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ විදිහට පැවසුවා.

යේ මේ, භෝ ගෝතම, කුලපුත්‌තා භවන්‌තං ගෝතමං උද්‌දිස්‌ස සද්‌ධා අගාරස්‌මා අනගාරියං පබ්‌බජිතා, භවං තේසං ගෝතමෝ පුබ්‌බංගමෝ, භවං තේසං ගෝතමෝ බහුකාරෝ, භවං තේසං ගෝතමෝ සමාදපේතා භෝතෝ ච ගෝතමස්‌ස සා ජනතා දිට්‌ඨානුගතිං ආපජ්‌ජතීති. 

“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මේ පින්වත් කුල පුත්‍රයන් ගිහි ජීවිතය අත්හැර ශාසනය කෙරෙහි පැහැදී පැවිදි වෙලා ඉන්නේ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උදෙසා ම යි. ඉතින් ඒ භික්ෂූන්ට පුරෝගාමීව සිටින්නේ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තමයි. ඒ භික්ෂූන්ට උපකාරීව සිටින්නේ ද භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තමයි. ඒ භික්ෂූන් යහපතෙහි සමාදන් කරවන්නේ ද භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තමයි. එතකොට ඒ භික්ෂු පිරිස භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ආකල්පවලට අනුව ම යි ඉන්නෙ.”

ඒවමේතං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒවමේතං, බ්‍රාහ්‌මණ! යේ තේ, බ්‍රාහ්‌මණ, කුලපුත්‌තා මමං උද්‌දිස්‌ස සද්‌ධා අගාරස්‌මා අනගාරියං පබ්‌බජිතා, අහං තේසං පුබ්‌බංගමෝ, අහං තේසං බහුකාරෝ, අහං තේසං සමාදපේතා මමඤ්ච පන සා ජනතා දිට්‌ඨානුගතිං ආපජ්‌ජතීති. 

“පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඒක ඒ විදිහම යි. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඒක ඒ විදිහම යි. ‘මා උදෙසා ම යි ඒ පින්වත් කුල පුතුන් ගිහි ජීවිතය අත්හැර ශාසනය කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් ම පැවිදි බවට පත්වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒ භික්ෂූන්ට පුරෝගාමී වෙනවා. මම ඔවුන්ට වඩාත් උපකාරී වෙනවා. මම ඔවුන්ව යහපතෙහි සමාදන් කරවනවා. ඇත්තෙන් ම ඒ භික්ෂු පිරිස මාගේ ආකල්ප වලට අනුව තමයි ඉන්නෙ.”

දුරභිසම්‌භවානි හි භෝ ගෝතම, අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි, දුක්‌කරං පවිවේකං, දුරභිරමං ඒකත්‌තේ, හරන්‌ති මඤ්‌ඤේ මනෝ වනානි සමාධිං අලභමානස්‌ස භික්‌ඛුනෝති. 

“එහෙත් භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, දුර ඈත පිහිටි අරණ්‍ය සේනාසනවල, වනාන්තරවල, කුටිවල වාසය කිරීම ඉතා දුෂ්කර දෙයක් නේද? හුදෙකලාවේ භාවනාවෙන් වාසය කිරීම දුෂ්කරයි නේද? චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයෙහි ඇලී වාසය කිරීම දුෂ්කරයි නේද? මට හිතෙන්නේ සමාධිය නොලබන භික්ෂුව ගේ මනස මේ වනාන්තරය විසින් ගිලගන්නවා කියලයි.”

ඒවමේතං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒවමේතං, බ්‍රාහ්‌මණ! දුරභිසම්‌භවානි හි බ්‍රාහ්‌මණ, අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි, දුක්‌කරං පවිවේකං, දුරභිරමං ඒකත්‌තේ, හරන්‌ති මඤ්‌ඤේ මනෝ වනානි සමාධිං අලභමානස්‌ස භික්‌ඛුනෝති. මය්‌හම්‌පි ඛෝ, බ්‍රාහ්‌මණ, පුබ්බේව සම්‌බෝධා අනභිසම්‌බුද්‌ධස්‌ස බෝධිසත්‌තස්‌සේව සතෝ ඒතදහෝසි. දුරභිසම්‌භවානි හි ඛෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි, දුක්‌කරං පවිවේකං, දුරභිරමං ඒකත්‌තේ, හරන්‌ති මඤ්‌ඤේ මනෝ වනානි සමාධිං අලභමානස්‌ස භික්‌ඛුනෝති. 

“පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඒක ඒ විදිහම යි. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඒක ඒ විදිහම යි. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඇත්තෙන් ම දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනාන්තරවල, වනගත කුටිවල වාසය කිරීම දුෂ්කර දෙයක්. හුදෙකලාවේ භාවනාවේ යෙදීම දුෂ්කර එකක්. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට ඇලී සිටීම දුෂ්කර එකක්. මං හිතන්නෙත් සමාධිය නොලබන භික්ෂුවගේ මනස වනාන්තරය විසින් ගිල ගන්නවා කියලයි. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, සම්බුද්ධත්වයට පෙර ම සම්බුදු නොවී, බෝධිසත්ව කෙනෙක් වශයෙන් සිටිය දී මට ඇතිවුණෙත් ඔය අදහස ම යි. ඒ කියන්නෙ දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනාන්තරවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කිරීම දුෂ්කර එකක්. ඒ වගේ තැන්වල හුදෙකලාවේ භාවනාවේ යෙදීම දුෂ්කර එකක්. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ ඇලී සිටීම දුෂ්කර එකක්. මං හිතන්නෙ සමාධිය නොලබන භික්ෂුවගේ මනස වනාන්තරය විසින් ගිලගන්නවා කියලයි.”

තස්‌ස මය්‌හං බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අපරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, අපරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්‌තසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං අපරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්‌තෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි. පරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්‌තෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා පරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, පරිසුද්‌ධකායකම්‌මන්තතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, එතකොට මම හිතුවෙ මෙහෙමයි. චරිතය අපිරිසිදු ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම චරිතය අපිරිසිදු කරගැනීම නම් වූ තමන්ගේ ම දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි, ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. ඉතින්, මම අපිරිසිදු චරිතයක් තියෙන කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේ ම මම පිරිසිදු චරිතයක් ඇති කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා පිරිසිදු චරිතයකින් යුක්තවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මම මා තුළින් ම පිරිසිදු චරිතවත් බව දකින නිසයි, දුර ඈත වනාන්තරවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල කිසි බියක් සැකක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් වුනේ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අපරිසුද්‌ධවචීකම්‌මන්‌තා ....(පෙ).... අපරිසුද්‌ධමනෝකම්‌මන්‌තා ....(පෙ).... අපරිසුද්‌ධාජීවා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, අපරිසුද්‌ධාජීවසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං අපරිසුද්‌ධාජීවෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි. පරිසුද්‌ධාජීවෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා පරිසුද්‌ධාජීවා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, පරිසුද්‌ධාජීවතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය.

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඉතින් මට මේ විදිහටත් හිතුනා. වචන භාවිතයේ පිරිසිදු නැති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ....(පෙ).... මානසිකව අපිරිසිදු වූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් ....(පෙ)....  දිවි පැවැත්ම අපිරිසිදු ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් දුර ඈත අරණ්‍යවල, වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තමන්ගේ දිවි පැවැත්ම අපිරිසිදු කරගැනීම නම් වූ තමන්ගේ දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි, ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳව ගන්නෙ. නමුත්, මම අපිරිසිදු දිවිපැවැත්මක් තියෙන කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මම පිරිසිදු දිවි පැවැත්මක් ඇති කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා පිරිසිදු දිවිපැවැත්මකින් යුක්තවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මම මා තුළින් ම පිරිසිදු ජීවිතයක් දකින නිසයි, දුර ඈත වනාන්තරවල කිසි බියක් සැකක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් වුනේ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අභිජ්‌ඣාලූ කාමේසු තිබ්‌බසාරාගා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, අභිජ්‌ඣාලූකාමේසුතිබ්‌බසාරාගසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං අභිජ්‌ඣාලූ කාමේසු තිබ්‌බසාරාගෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; අනභිජ්‌ඣාලූහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා අනභිජ්‌ඣාලූ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ,  අනභිජ්‌ඣාලුතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය.

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස යන කාම අරමුණුවලට ගොඩාක් ආශාව තියෙන, තියුණු රාග තියෙන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. දුර ඈත අරණ්‍යවල, වන ගත කුටිවල ඔවුනුත් වාසය කරනවා. ඉතින්, කාම අරමුණුවලට තිබෙන ආශාවත්, තියුණු රාගයත් නැමැති තමන්ගේ දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. ඉතින් මම ඔය කාම අරමුණුවලට ගොඩාක් ආසා කරන, තියුණු රාග තියෙන කෙනෙක් නොවෙයි.  ඉතින් මාත් දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මම ඔය ආකාර ආශාවන් නැති කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා ඔය ලෝභය නැතිවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මම මා තුළින් ම ලෝභ රහිත බව දැකගත් නිසයි දුර ඈත වනාන්තරවල කිසි බියක් සැකක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් වුනේ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා බ්‍යාපන්‌නචිත්‌තා පදුට්‌ඨමනසංකප්‌පා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, බ්‍යාපන්‌නචිත්‌තපදුට්‌ඨමනසංකප්‌පසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං බ්‍යාපන්‌නචිත්‌තෝ පදුට්‌ඨමනසංකප්‌පෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; මෙත්‌තචිත්‌තෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා මෙත්‌තචිත්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, මෙත්‌තචිත්‌තතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඉතින් මට මේ විදිහටත් හිතුනා. තරහ සිත් ඇති, දුෂ්ට අදහස් ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. තරහ සිතත්, දුෂ්ට අදහසුත් නැමැති තමන්ගේ දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම ඔය තරහ සිත් නැති කෙනෙක්. දුෂ්ට අදහස් නැති කෙනෙක්. මාත් දුර ඈත වනගත කුටිවල, අරණ්‍යවල ඉන්න කෙනෙක්. මම මෛත්‍රී සිත් ඇති කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා මෛත්‍රී සිතිනුයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ ඇති මෛත්‍රී සහගත සිත දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා ථීනමිද්‌ධපරියුට්‌ඨිතා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, ථීනමිද්‌ධපරියුට්‌ඨානසන්‌දෝසහේතු  හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං ථීනමිද්‌ධපරියුට්‌ඨිතෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි;  විගතථීනමිද්‌ධෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා විගතථීනමිද්‌ධා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, විගතථීනමිද්‌ධතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුණා. නිදිමතටත්, අලස බවටත් යට වුන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. නිදිමතටත්, අලස බවටත් යට වී සිටීම නැමැති තමන්ගේ ම දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් ඔය නිදිමතට, අලස බවට යටවෙන කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත වනගත කුටිවල, දුර ඈත අරණ්‍යවල ඉන්න කෙනෙක්. නිදිමතත්, අලස බවත් දුරුකරගෙනයි මම ඉන්නෙ. ආර්යයන් වහන්සේලා නිදිමතෙන්, අලස බවෙන් තොරවයි දුර ඈත අරණ්‍යවලත්, වනගත කුටිවලත් වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ නිදිමතත් අලස බවත් නැති වීම දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා උද්‌ධතා අවුපසන්‌තචිත්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, උද්‌ධතඅවුපසන්‌තචිත්‌තසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං උද්‌ධතෝ අවුපසන්‌තචිත්‌තෝ අරඤඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; වූපසන්‌තචිත්‌තෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා වූපසන්‌තචිත්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, වූපසන්‌තචිත්‌තතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. නොසන්සිඳුණු, කැළඹී ගිය සිත් ඇති ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. තමන්ගේ නොසංසිඳී ගිය, කැළඹුණු සිතේ දෝෂය නිසා ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් නොසංසිඳී ගිය, කැළඹී ගිය සිත් නැති කෙනෙක්. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මම සංසිඳුණු සිත් ඇති කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා සංසිඳීගිය සිතිනුයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ ඇති සංසිඳී ගිය සිත දකින නිසයි දුර ඈත අරණ්‍යවල කිසි බියක් සැකක් නැතුව මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා කංඛී වේචිකිච්‌ඡී අරඤ්ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, කංඛාවිචිකිච්‌ඡාසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං කංඛී වේචිකිච්‌ඡී අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; තිණ්‌ණවිචිකිච්‌ඡෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා තිණ්‌ණවිචිකිච්‌ඡා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, තිණ්‌ණවිචිකිච්‌ඡතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. සැක සංකා තියෙන, විචිකිච්ඡා තියෙන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. සැක සංකා, විචිකිච්ඡා නැමැති තමන්ගේ ම දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. ඉතින් මම නම් ඔය සැකය විචිකිච්ඡාව ඇති කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මං විචිකිච්ඡාවෙන් එතෙර වෙච්ච කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා විචිකිච්ඡාවෙන් එතෙර වෙලයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. ඉතින් මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ විචිකිච්ඡාව නැති බව දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අත්‌තුක්‌කංසකා පරවම්‌භී  අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, අත්‌තුක්‌කංසනපරවම්‌භනසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං අත්‌තුක්‌කංසකෝ පරවම්‌භී අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; අනත්‌තුක්‌කංසකෝ අපරවම්‌භීහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා අනත්‌තුක්‌කංසකා අපරවම්‌භී අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, අනත්‌තුක්‌කංසකතං අපරවම්‌භිතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු සිටින්නේ තමන්ව හුවා දක්වමින්, අනුන්ව හෙළා දකිමින්. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තමන් තුළ ම තිබෙන තමා හුවා දැක්වීමේ, අනුන් හෙළා දැකීමේ දෝෂය නිසා ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් ඔය තමා හුවාදක්වලා, අනුන් හෙළා දකින කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මම තමා හුවා නොදක්වන, අනුන් හෙළා නොදකින කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා තමන්ව හුවා නොදක්වමින්, අනුන්ව හෙළා නොදකිමින් දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන් අතර කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ තිබෙන තමා හුවා නොදක්වන, අනුන් හෙළා නොදකින බව දකින නිසයි, දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල කිසි බියක් සැකක් නැතුව මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා ඡම්‌භී භීරුකජාතිකා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, ඡම්‌භිභීරුකජාතිකසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං ඡම්‌භී භීරුකජාතිකෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; විගතලෝමහංසෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා විගතලෝමහංසා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, විගතලෝමහංසතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. තැති ගන්නා වූ, බියෙන් සැලෙන්නා වූ ස්වභාවයෙන් යුතු, ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තැතිගන්නා වූ, බියෙන් සැලෙන්නා වූ ස්වභාවය නැමැති තමන්ගේ ම දෝෂය නිසා ම යි, ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් ඔය තැති ගන්න, බියෙන් සැළෙන කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. මම ලොමු දැහැගැනීම් දුරුකරපු කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා ලොමු දැහැගැනීමෙන් තොරවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ ලොමු දැහැගැනීම් නැති බව දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල දුර ඈත වනගත කුටිවල, කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා ලාභසක්‌කාරසිලෝකං නිකාමයමානා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති,  ලාභසක්‌කාරසිලෝකංනිකාමයමාන සන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං ලාභසක්‌කාරසිලෝකං නිකාමයමානෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; අප්‌පිච්‌ඡෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා අප්‌පිච්‌ඡා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, අප්‌පිච්‌ඡතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්‍රශංසා කැමති වන ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවිය ඒ වෙනුවෙන් ම දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්‍රශංසාවලට කැමති වීම නම් වූ තමන්ගේ ම දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්‍රශංසා බලාගෙන නොවෙයි. මම අල්පේච්ඡ කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා අල්පේච්ඡව ම යි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ අල්පේච්ඡ බව දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා කුසීතා හීනවීරියා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, කුසීතහීනවීරියසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං කුසීතෝ හීනවිරියෝ  අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; ආරද්‌ධවිරියෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා ආරද්‌ධවිරියා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, ආරද්‌ධවිරියතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. කම්මැලි, කිසිම වීරියක් නැති ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තමන්ගේ ම කම්මැලිකමත්, කිසිම වීරියක් නැතිකමත් නැමැති දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. මම කම්මැලි, කිසිම වීරියක් නැති කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. මම පටන් ගත්තු වීරියක් තියෙන කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා පටන් ගත්තු වීරියෙන් ම යි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ පටන් ගත් වීරිය ඇති බව දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා මුට්‌ඨස්‌සතී අසම්‌පජානා  අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, මුට්‌ඨස්‌සතිඅසම්‌පජානසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං මුට්‌ඨස්‌සති අසම්‌පජානෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; උපට්‌ඨිතසතිහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා උපට්‌ඨිතසතී අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, උපට්‌ඨිතසතිතං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, ඉතින් මට මේ විදිහටත් හිතුනා. සිහි මුළා වුන, සිහි නුවණින් තොර වූ ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තමන්ගේ ම සිහි මුළාවත්, සිහි නුවණ නැති බවත් නැමැති දෝෂය නිසා ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් සිහි මුළා වුණු, සිහි නුවණ නැති කෙනෙක් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල ඉන්න කෙනෙක්. මම සිහිය පිහිටුවා ගෙන සිහි නුවණින් යුක්තවයි ඉන්නෙ. ආර්යයන් වහන්සේලා සිහිය පිහිටුවා ගෙන සිහි නුවණින් යුක්තවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ තිබෙන පිහිටුවාගත් සිහිය ඇති බව දකින නිසා, සිහි නුවණින් යුක්ත බව දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා අසමාහිතා විබ්‌භන්‌තචිත්‌තා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, අසමාහිතවිබ්‌භන්‌තචිත්‌තසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං අසමාහිතෝ විබ්‌භන්‌තචිත්‌තෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; සමාධිසම්‌පන්‌නෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා සමාධිසම්‌පන්‌නා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ.  ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, සමාධිසම්‌පදං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. සමාධිගත සිත් නැති, හැම අරමුණේ ම විසිරී ගිය සිත් ඇති ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම තමන් තුළ ඇති එකඟ නොවූ සිතත්, විසිරී ගිය සිතත් නැමැති තමන්ගේ ම දෝෂය හේතු කරගෙන ම යි ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් නොයෙකුත් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නෙ. නමුත් මම නම් එකඟ සිත් නැති කෙනෙක් නොවෙයි. විසිරෙන සිත් ඇති කෙනෙකුත් නොවෙයි. මාත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. මම සමාධියකින් යුක්ත කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා සමාධියකින් යුක්තවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ තිබෙන සමාධි සම්පත්තිය දකින නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල කිසි බියක් සැකක් නැතුවයි මම හිටියෙ.

තස්‌ස මය්‌හං, බ්‍රාහ්‌මණ, ඒතදහෝසි. යේ ඛෝ කේචි සමණා වා බ්‍රාහ්‌මණා වා දුප්‌පඤ්‌ඤා ඒළමූගා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති, දුප්‌පඤ්‌ඤාඒළමූගසන්‌දෝසහේතු හවේ තේ භොන්තෝ සමණබ්‍රාහ්‌මණා අකුසලං භයභේරවං අව්‌හයන්‌ති. න ඛෝ පනාහං දුප්‌පඤ්‌ඤෝ ඒළමූගෝ අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවාමි; පඤ්‌ඤාසම්‌පන්‌නෝහමස්‌මි. යේ හි වෝ අරියා පඤ්‌ඤාසම්‌පන්‌නා අරඤ්‌ඤේවනපත්‌ථානි පන්‌තානි සේනාසනානි පටිසේවන්‌ති තේසමහං අඤ්‌ඤතමෝ. ඒතමහං, බ්‍රාහ්‌මණ, පඤ්‌ඤාසම්‌පදං අත්‌තනි සම්‌පස්‌සමානෝ භිය්‍යෝ පල්‌ලෝමමාපාදිං අරඤ්‌ඤේ විහාරාය. 

පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මට මේ විදිහටත් හිතුනා. ප්‍රඥා රහිත වූ, මෝඩ වූ, ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් ඉන්නවා. ඒ උදවියත් දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරනවා. ඇත්තෙන් ම ප්‍රඥා රහිත, මෝඩකම නැමැති තමන්ගේ ම දෝෂය නිසා, ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින් භය බිරාන්ත පාපී දේවල් කැඳවගන්නවා. නමුත් මම නම් ප්‍රඥා රහිත, මෝඩයෙකු නොවෙයි. මාත් ඉන්නෙ දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වන ගත කුටිවල. මම ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත කෙනෙක්. ආර්යයන් වහන්සේලා ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවයි දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නෙ. මමත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මා තුළ තිබෙන ප්‍රඥා සම්පත්තිය දැකීම නිසා දුර ඈත අරණ්‍යවල, දුර ඈත වනගත කුටිවල වාසය කරන්නට මට කිසි බියක් සැකක් ඇතිවුනේ නෑ.

1  |  2