සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.9. පාථෙය්‍ය සුත්තං

1.8.9. මඟ වියදම් ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු බන්‌ධති පාථෙය්‍යං කිංසු භෝගානමාසයෝ
කිංසු නරං පරිකස්‌සති කිංසු ලෝකස්‌මි දුජ්‌ජහං
කිස්‌මිං බද්‌ධා පුථු සත්‌තා පාසේන සකුණී යථාති

“මඟ වියදමට බැඳගත යුත්තේ මොනවාද? භෝග සම්පත්වලට පිහිට මොනවාද? සත්වයාව අදින්නේ කුමකින්ද? ලොව අත්හැරීමට අමාරු දේ කුමක්ද? තොණ්ඩුවකට අහුවෙච්ච ලිහිණියෙක් වගේ බොහෝ සත්වයෝ බැඳුනේ කුමකටද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සද්‌ධා බන්‌ධති පාථෙය්‍යං සිරි භෝගානමාසයෝ
ඉච්‌ඡා නරං පරිකස්‌සති ඉච්‌ඡා ලෝකස්‌මි දුජ්‌ජහා
ඉච්‌ඡාබද්‌ධා පුථු සත්‌තා පාසේන සකුණී යථාති

“මඟ වියදමට බැඳගත යුත්තේ ශ්‍රද්ධාවයි. සැප සම්පත්වලට පිහිට වන්නේ ඉසුරුමත් බවයි. සත්වයාව ඇදගෙන යන්නේ තෘෂ්ණාවයි. ලෝකයේ අත්හරින්න අමාරු දෙයත් තෘෂ්ණාවයි. තොණ්ඩුවකට අහුවෙච්ච ලිහිණියෙක් වගේ බොහෝ සත්වයන් බැඳිල ඉන්නේ තෘෂ්ණාවටයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!