සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.10. පජ්ජෝත සුත්තං

1.8.10. පහන ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු ලෝකස්‌මිං පජ්‌ජෝතෝ කිංසු ලෝකස්‌මිං ජාගරෝ
කිංසු කම්‌මේ සජීවානං කිමස්‌ස ඉරියාපථෝ
කිංසු අලසං අනලසඤ්‌ච මාතා පුත්‌තංව පෝසති
කිංසු භූතූපජීවන්‌ති යේ පාණා පඨවිං‌සිතාති

“ලෝකයට තියෙන පහන කුමක්ද? ලෝකයෙහි නිදිවරන කෙනා කවුද? එකට ජීවත්වෙන උදවියට වැඩකටයුතුවලදී උපකාර වෙන්නෙ කවුද? ඔහුගේ ජීවිත පැවැත්මට උපකාර වන්නේ කුමක්ද?

කම්මැලියාවත්, වීරියවන්තයාවත් අම්ම කෙනෙක් දරුවෙක්ව පෝෂණය කරනවා වගේ පෝෂණය කරන්නේ කවුද? පොළොව ඇසුරු කරගෙන ජීවත් වන සත්වයන් ජීවත් වෙන්නේ කුමක් උපකාර කරගෙනද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

පඤ්‌ඤා ලෝකස්‌මිං පජ්‌ජෝතෝ සති ලෝකස්‌මිං ජාගරෝ
ගාවෝ කම්‌මේ සජීවානං සීතස්‌ස ඉරියාපථෝ

“ලෝකයට තියෙන පහන තමයි ප්‍රඥාව. ලෝකයේ නිදිවරන්නේ සිහියයි. එකට ජීවත් වෙද්දී වැඩකටයුතුවලට උපකාර කරන්නේ ගවයන්ය. ඔහුගේ දිවි පැවැත්ම සී සෑමයි.

වුට්‌ඨි අලසං අනලසඤ්‌ච මාතා පුත්‌තංව පෝසති
වුට්‌ඨිං භූතූපජීවන්‌ති යේ පාණා පඨවිංසිතාති 

කම්මැලියාවත්, වීරියවන්තයාවත් අම්ම කෙනෙක් දරුවෙක්ව පෝෂණය කරනවා වගේ පෝෂණය කරන්නේ වැස්සයි. පොළොව ඇසුරු කරගෙන ඉන්න සත්වයන් ජීවත් වෙන්නෙ වැස්ස උපකාර කරගෙනයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!