සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.11. අරණ සුත්තං

1.8.11. නිකෙලෙස් බව ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේසූධ අරණා ලෝකේ කේසං වුසිතං න නස්‌සති
කේධ ඉච්‌ඡං පරිජානන්‌ති කේසං භෝජිස්‌සියං සදා

“මේ ලෝකයේ කෙලෙස් නැත්තෙ කාටද? කාගෙ වාසය කිරීමද අපතේ නොයන්නෙ? මේ ලෝකයේ තෘෂ්ණාව අවබෝධ කරන්නෙ කවුද? හැම තිස්සේම නිදහස් සිතින් ඉන්නෙ කවුද?

කිංසු මාතා පිතා භාතා වන්‌දන්‌ති නං පතිට්‌ඨිතං
කිංසු ඉධ ජාතිහීනං අභිවාදෙන්‌ති ඛත්‌තියාති

සීලයක පිහිටි කාටද, අම්මයි, තාත්තයි, සහෝදරයයි වඳින්නෙ? අඩු කුලේ උපන් කාටද රජවරුන් වඳින්නෙ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සමණීධ අරණා ලෝකේ සමණානං වුසිතං න නස්‌සති
සමණා ඉච්‌ඡං පරිජානන්‌ති සමණානං භෝජිස්‌සියං සදා

“මේ ලෝකෙ කෙලෙස් නැත්තෙ ශ්‍රමණයන්ටයි. ශ්‍රමණයන්ගේ වාසය කිරීම අපතේ යන්නෙ නෑ. ශ්‍රමණයො තමයි තෘෂ්ණාව පිරිසිඳ දකින්නෙ. හැම තිස්සෙම නිදහස් සිතින් ඉන්නෙත් ශ්‍රමණයොම තමයි.

සමණං මාතා පිතා භාතා වන්‌දන්‌ති නං පතිට්‌ඨිතං
සමණීධ ජාතිහීනං අභිවාදෙන්‌ති ඛත්‌තියාති

සීලයේ පිහිටි ශ්‍රමණයන්ටයි අම්මයි, තාත්තයි, සහෝදරයයි වඳින්නෙ. අඩු කුලේ ඉපදුනත්, ශ්‍රමණයාටයි රජවරුන් වඳින්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

ඣත්‌වා වග්‌ගෝ අට්‌ඨමෝ.

අටවෙනි ඣත්වා වර්ගය අවසන් විය.

දේවතා සංයුත්තය අවසන් විය.

 

තත්‍රැද්‌දානං -

ඣත්‌වා රථඤ්‌ච විත්‌තඤ්‌ච වුට්‌ඨි භීතා න ජීරති
ඉස්‌සරං කාමං පාථෙය්‍යං පජ්‌ජෝතෝ අරණේන චාති