සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.1.7. අප්‌පටිවිදිත සුත්‌තං

1.1.7. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකිරීම මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

යේසං ධම්‌මා අප්‌පටිවිදිතා 
පරවාදේසු නීයරේ
සුත්‌තා තේ නප්‌පබුජ්‌ඣන්‌ති 
කාලෝ තේසං පබුජ්‌ඣිතුන්‌ති.

“චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකරන උදවිය ඉන්නවා. අන්න ඒ උදවිය තමයි අන්‍යාගමික ආක්‍රමණවලට හසුවෙන්නෙ. ඒ උදවිය නිදාගෙනයි ඉන්නෙ. නැගිටින්න ඕනකමක් නෑ. නමුත් දැන් ඒ උදවියට අවදිවෙන්න කල් ඇවිල්ලා.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

යේසං ධම්‌මා සුප්‌පටිවිදිතා 
පරවාදේසු න නීයරේ
සම්‌බුද්‌ධා සම්‌මදඤ්‌ඤාය 
චරන්‌ති විසමේ සමන්‌ති

“චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරන බුද්ධිමතුන් ඉන්නවා. ඔවුන් කවදාවත් අන්‍යාගමික ආක්‍රමණවලට හසුවෙන්නෙ නෑ. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ ගැන හොඳට දන්නවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා මේ විෂම ලෝකයේ සමව හැසිරෙනවා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!