සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.1.8. සුසම්‌මුට්‌ඨ සුත්‌තං

1.1.8. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය නසා ගැනීම මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

යේසං ධම්‌මා සුසම්‌මුට්‌ඨා 
පරවාදේසු නීයරේ
සුත්‌තා තේ නප්‌පබුජ්‌ඣන්‌ති 
කාලෝ තේසං පබුජ්‌ඣිතුන්‌ති

“කෙනෙකුට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න තියෙන අවස්ථාව නැසිලා ගියොත්, අන්න ඒ උදවිය තමයි අන්‍යාගමික ආක්‍රමණවලට හසුවෙන්නෙ. ඔවුන් නිදාගෙනයි ඉන්නෙ. ඔවුන්ට නැගිටින්න ඕනකමක් නෑ. නමුත් දැන් මේ ඔවුන්ට අවදිවෙන්න කාලයයි.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

යේසං ධම්‌මා අසම්‌මුට්‌ඨා 
පරවාදේසු න නීයරේ
සම්‌බුද්‌ධා සම්‌මදඤ්‌ඤාය 
චරන්‌ති විසමේ සමන්‌ති

“කෙනෙකුට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමේ අවස්ථාව නැසුනෙ නැත්නම්, ඔවුන් කවදාවත් අන්‍යාගමික ආක්‍රමණවලට හසුවෙන්නෙ නෑ. මේ ගැන සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා හොඳට දන්නවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා මේ විෂම ලෝකයේ සමව හැසිරෙනවා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!