සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.2. නන්දති සුත්තං

1.2.2. සතුටුවීම ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

නන්‌දති පුත්‌තේහි පුත්‌තිමා 
ගෝමිකෝ ගෝහි තථේව නන්‌දති
උපධීහි නරස්‌ස නන්‌දනා 
න හි සෝ නන්‌දති යෝ නිරූපධීති

“දරුවො ඉන්න කෙනා සතුටු වෙන්නෙ දරුවන් නිසාමයි. ඒ වගේම ගවපට්ටි හිමියා සතුටු වෙන්නෙ ගවයන් නිසාමයි. මේ කෙලෙස් තියෙන නිසයි මිනිස්සුන්ට සතුටක් තියෙන්නෙ. යම් කෙනෙකුට කෙලෙස් නැත්නම්, එයාට ජීවිතේ සතුටක් නෑ.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සෝචති පුත්‌තේහි පුත්‌තිමා 
ගෝමිකෝ ගෝහි තථේව සෝචති
උපධීහි නරස්‌ස සෝචනා 
න හි සෝ සෝචති යෝ නිරූපධීති

“නෑ! දරුවො ඉන්න කෙනා අන්තිමේදී දරුවො නිසාම ශෝක වෙනවා. ඒ වගේම ගවපට්ටි හිමියා ඒ ගවයන් නිසාම ශෝක වෙනවා. මේ කෙලෙස් නිසා මිනිසුන්ට තියෙන්නෙ ශෝකමයි. යම් කෙනෙකුට කෙලෙස් නැත්නම්, එයා ශෝක වෙන්නෙ නෑ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!