සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.4. ඛත්තිය සුත්තං

1.2.4. රජු මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

ඛත්‌තියෝ දිපදං සෙට්‌ඨෝ බලිවද්‌දෝ චතුප්‌පදං
කෝමාරී සෙට්‌ඨා භරියානං යෝ ච පුත්‌තාන පුබ්‌බජෝති

“දෙපා ඇති මිනිසුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ රජ්ජුරුවොයි. සිව්පාවුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ ගවයායි. බිරින්දෑවරුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ ළදරු ස්ත්‍රියයි. දරුවන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ කුළුඳුල් දරුවායි.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සම්‌බුද්‌ධෝ දිපදං සෙට්‌ඨෝ ආජානීයෝ චතුප්‌පදං
සුස්‌සූසා සෙට්‌ඨා භරියානං යෝ ච පුත්‌තානමස්‌සවෝති.

“දෙපා ඇති මිනිසුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේයි. සිව්පාවන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ ආජානීය අශ්වයායි. බිරින්දෑවරුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ ස්වාමියාට සෙනෙහෙවන්ත බිරිඳයි. දරුවන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ කීකරු දරුවායි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!