සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.5. සනමාන සුත්තං

1.2.5. කුරුල්ලන් ගේ කෑ ගැසීම ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) 

ඨිතේ මජ්‌ඣන්‌තිකේ කාලේ සන්‌නිසීවේසු පක්‌ඛිසු
සනතේව බ්‍රහාරඤ්‌ඤං තං භයං පටිභාති මන්‌ති.

“ගිනි මද්දහනෙ පක්‍ෂීන් රැස්වෙලා, එක හඬින් කෑ ගහන කොට, මහ වනන්තරේම ඒක නින්නාද වෙනවා. ඇත්තෙන්ම එතකොට මට භයයි.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ)

ඨිතේ මජ්‌ඣන්‌තිකේ කාලේ සන්‌නිසීවේසු පක්‌ඛිසු
සනතේව බ්‍රහාරඤ්‌ඤං සා රතී පටිභාති මන්‌ති.

“ගිනි මද්දහනෙ පක්‍ෂීන් රැස්වෙලා එක හඬින් කෑ ගහන කොට, වනාන්තරේම ඒක නින්නාද වෙනවා. ඇත්තෙන්ම එතකොට මට හරිම සතුටුයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!