සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.6. නිද්දාතන්දි සුත්තං

1.2.6. නින්දත්, කම්මැලිකමත් ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං... 
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) :

නිද්‌දා තන්‌දි විජම්‌භිකා අරතී භත්‌තසම්‌මදෝ
ඒතේන නප්‌පකාසති අරියමග්‌ගෝ ඉධ පාණිනන්‌ති

“නිදාගැනීම, කම්මැලිකම, ඇඟමැලි කැඩීම, බණ භාවනාවට නොඇලීම, බත්මතය යන මේ දේවල් නිසා මෙලොව සත්වයින්ට නිවන් මඟ ප්‍රකට වෙන්නෙ නෑ.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

නිද්‌දං තන්‌දිං විජම්‌භිකං අරතිං භත්‌තසම්‌මදං
විරියේන නං පණාමෙත්‌වා අරියමග්‌ගෝ විසුජ්‌ඣතීති

“නිදාගැනීමත්, කම්මැලිකමත්, ඇඟමැලි කැඩීමත්, බණ භාවනාවට නොඇලීමත්, බත්මතයත් කියන ඒ හැමදෙයක්ම වීරියෙන් දුරු කළාම, නිවන් මඟ ප්‍රකට වෙනවා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!