සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.8. හිරි සුත්තං

1.2.8. ලැජ්ජාව ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) :

හිරීනිසේධෝ පුරිසෝ කෝචි ලෝකස්‌මිං විජ්‌ජති
යෝ නින්‌දං අප්පබෝධති අස්‌සෝ භද්‍රෝ කසාමිවාති

“ආජානීය අශ්වයාට කසපාර නොලබන විදිහට වැඩකරන්න පුළුවනි. ඒ විදිහටම නින්දා අපහාස නොලැබෙන විදිහට යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම්, ලැජ්ජාවෙන් යුක්තව, පවින් වළකින එබඳු පුරුෂයෙක් ලෝකයේ ඉන්නවාද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

හිරීනිසේධා තනුයා යේ චරන්‌ති සදා සතා
අන්‌තං දුක්‌ඛස්‌ස පප්‌පුය්‍ය චරන්‌ති විසමේ සමන්‌ති

“ලැජ්ජාවෙන් යුක්තව පව්වලින් වැළකිලා, හැම තිස්සේම සිහියෙන් යුක්තව ඉන්න ස්වල්ප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ පින්වතුන්ට දුක් අවසන් කරලා, මේ විෂම ලෝකයේ සම සිතින් හැසිරෙන්න පුළුවන්.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!