සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.2.9. කුටිකා සුත්තං

1.2.9. කුටිය ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කච්‌චි තේ කුටිකා නත්‌ථි කච්‌චි නත්‌ථි කුලාවකා
කච්‌චි සන්‌තානකා නත්‌ථි කච්‌චි මුත්‌තෝසි බන්‌ධනාති

“ඇයි ඔබවහන්සේට කුටියක් නැද්ද? ඇයි කැදැල්ලක්වත් නැද්ද? ඇයි එතකොට කුල පරම්පරාවක් නැද්ද? ඇයි බන්ධනවලින් මිදිලද ඉන්නෙ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තග්‌ඝ මේ කුටිකා නත්‌ථි තග්‌ඝ නත්‌ථි කුලාවකා
තග්‌ඝ සන්‌තානකා නත්‌ථි තග්‌ඝ මුත්‌තොස්මි බන්‌ධනාති.

“ඇත්තෙන්ම මට කුටියක් නෑ. ඇත්තෙන්ම මට කැදැල්ලකුත් නෑ. ඇත්තෙන්ම මට කුල පරම්පරාවකුත් නෑ. ඇත්තෙන්ම මං හැම බන්ධනයෙන්ම මිදිලයි ඉන්නෙ.”

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කින්‌තාහං කුටිකං බ්‍රෑමි කින්තේ බ්‍රෑමි කුලාවකං
කින්තේ සන්‌තානකං බ්‍රෑමි කින්‌තාහං බ්‍රෑමි බන්‌ධනන්‌ති.

“මං ඔබවහන්සේගේ කුටිය කියල මොකක් ගැන කියන්නද? මං කැදැල්ල කියල මොකකට කියන්නද? ඔබවහන්සේගේ කුල පරම්පරාව කියල මොකකට කියන්නද? ඔබවහන්සේ නිදහස් වුනේ කොයි බන්ධනයෙන් කියල කියන්නද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

මාතරං කුටිකං බ්‍රෑසි භරියං බ්‍රෑසි කුලාවකං
පුත්‌තේ සන්‌තානකේ බ්‍රෑසි තණ්‌හං මේ බ්‍රෑසි බන්‌ධනන්‌ති

“මව්ට තමයි කුටිය කිව යුත්තේ. බිරිඳට තමයි කැදැල්ල කිව යුත්තේ. දරුවන්ට තමයි කුල පරපුර කිව යුත්තේ. තණ්හාවට තමයි බන්ධනය කිව යුත්තේ.”

(දේවතා);
(දෙවියා) :

සාහු තේ කුටිකා නත්‌ථි සාහු නත්‌ථි කුලාවකා
සාහු සන්‌තානකා නත්‌ථි සාහු මුත්‌තෝසි බන්‌ධනාති

“ඔබවහන්සේට කුටියක් නැති එකමයි හොඳ. කැදැල්ලක් නැති එකමයි හොඳ. කුල පරම්පරාවක් නැති එකමයි හොඳ. ඔබවහන්සේ බන්ධනයෙන් මිදුන එකමයි හොඳ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!