සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.3.1. සත්ති සුත්තං

1.3.1. ආයුධය මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය.........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි. 

එකත්පසක සිටි ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

සත්‌තියා විය ඕමට්‌ඨෝ ඩය්‌හමානෝව මත්‌ථකේ
කාමරාගප්‌පහානාය සතෝ භික්‌ඛු පරිබ්‌බජේති.

“ආයුධයකින් පහර කෑවා වගේ, හිස ගිනිගත්තා වගේ, ඒ භික්‍ෂුව කාමාශාව නැතිකරල දාන්න සිහි නුවණින් ඉන්න ඕන.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සත්‌තියා විය ඕමට්‌ඨෝ ඩය්‌හමානෝව මත්‌ථකේ
සක්‌කායදිට්‌ඨිප්‌පහානාය සතෝ භික්‌ඛු පරිබ්‌බජේති

“ආයුධයකින් පහර කෑවා වගේ, හිස ගිනිගත්තා වගේ, ඒ භික්‍ෂුව සක්කාය දිට්ඨිය නැතිකරල දාන්න සිහි නුවණින් ඉන්න ඕන.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!