සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.3.5. අරහන්ත සුත්තං

1.3.5. රහතන් වහන්සේ ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

යෝ හෝති භික්‌ඛු අරහං කතාවී 
ඛීණාසවෝ අන්‌තිමදේහධාරී
අහං වදාමීතිපි සෝ වදෙය්‍ය 
මමං වදන්‌තීතිපි සෝ වදෙය්‍යාති.

“යම් භික්‍ෂුවක් අරහත් කෙනෙක් වුනත්, නිවන් මග සම්පූර්ණ කළ කෙනෙක් වුනත්, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කරපු කෙනෙක් වුනත්, අන්තිම සිරුරු දරන කෙනෙක් වුනත්, ඒ වුනාට ඒ භික්‍ෂුව ‘මම පවසමි’ කියල කියනවානෙ. ‘මට කියනවා’ කියලත් කියනවනෙ? (ඒ මොකද?)”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ):

යෝ හෝති භික්‌ඛු අරහං කතාවී
ඛීණාසවෝ අන්‌තිමදේහධාරී
අහං වදාමීතිපි සෝ වදෙය්‍ය,
මමං වදන්‌තීතිපි සෝ වදෙය්‍ය
ලෝකේ සමඤ්‌ඤං කුසලෝ විදිත්‌වා
වෝහාරමත්‌තේන සෝ වෝහරෙය්‍යාති

“යම් භික්‍ෂුවක් අරහත් කෙනෙක් වෙලත්, නිවන් මග සම්පූර්ණ කරලත්, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කරලත්, අවසන් සිරුරු දරාගෙන ඉඳලත්, ‘මම කියමි’ කියල කියනවා තමයි. ‘මට කියනවා’ කියලත් කියනවා තමයි. ඔහු දක්‍ෂයි. ලෝක ව්‍යවහාරය හොඳට දන්නවා. ඒක ඔහුගේ ව්‍යවහාර මාත්‍රයක් විතරයි.

(දේවතා);
(දෙවියා) :

යෝ හෝති භික්‌ඛු අරහං කතාවී
ඛීණාසවෝ අන්‌තිමදේහධාරී
මානං නු ඛෝ සෝ උපගම්‌ම භික්‌ඛු
අහං වදාමීතිපි සෝ වදෙය්‍ය
මමං වදන්‌තීතිපි සෝ වදෙය්‍යාති

“යම් භික්‍ෂුවක් අරහත් කෙනෙක් වෙලත්, නිවන් මග සම්පූර්ණ කරලත්, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කරලත්, අන්තිම සිරුරු දරාගෙන ඉඳලත්, ඉතින් ඔහු ‘මම කියමි’ කියලත් කියනවා නම්, ‘මට කියනවා’ කියලත් කියනවා නම්, එතකොට ඒ භික්‍ෂුව යම්කිසි මාන්නයකට ඇවිල්ලා නේද ඉන්නෙ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

පහීනමානස්‌ස න සන්‌ති ගන්‌ථා
විධූපිතා මානගන්‌ථස්‌ස සබ්‌බේ
සෝ වීතිවත්‌තෝ මඤ්‌ඤනං සුමේධෝ
අහං වදාමීතිපි සෝ වදෙය්‍ය
මමං වදන්‌තීතිපි සෝ වදෙය්‍ය
ලෝකේ සමඤ්‌ඤං කුසලෝ විදිත්‌වා
වෝහාරමත්‌තේන සෝ වෝහරෙය්‍යාති.

“නෑ. මාන්නය ප්‍රහාණය කළ කෙනෙකුට කෙලෙස් ගැට නෑ. ඒ මාන ගැට ඔක්කොම ඔහු නැතිකරලයි තියෙන්නෙ. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක්. මාන්නය ඇතිකරන හැඟීම් ඉක්මවා ගිහිල්ලයි ඉන්නේ. ‘මම කියමි’ කියල ඔහු කිව්වත්, ‘මට කියනවා’ කියල ඔහු කිව්වත්, ඇත්තෙන්ම ඔහු දක්‍ෂයි. ලෝක ව්‍යවහාරය හොඳට දන්නවා. ඒක ඔහුගේ ව්‍යවහාර මාත්‍රයක් විතරයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!