සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.3.7. සර සුත්තං

1.3.7. වේගයෙන් ගලා යාම ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එකත්පසක සිටි ඒ දෙවියා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

කුතෝ සරා නිවත්‌තන්‌ති කත්‌ථ වට්‌ටං න වත්‌තති
කත්‌ථ නාමඤ්‌ච රූපඤ්‌ච අසේසං උපරුජ්‌ඣතී’ති

“මේ වේගයෙන් ගලා යන සංසාරය නවතින්නේ කොතැනද? ඇවිද ඇවිද යන සසර ගමන නවතින්නේ කොතැනද? නාමයත්, රූපයත් ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ වෙන්නේ කොතැනද?”

(භගවා)
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

යත්‌ථ ආපෝ ච පඨවී තේජෝ වායෝ න ගාධති
අතෝ සරා නිවත්‌තන්‌ති එත්‌ථ වට්‌ටං න වත්‌තති
එත්‌ථ නාමඤ්‌ච රූපඤ්‌ච අසේසං උපරුජ්‌ඣතී’ති

“යම් තැනක ආපෝ ධාතුවත්, පඨවි ධාතුවත්, තේජෝ ධාතුවත්, වායෝ ධාතුවත් පිහිටන්නේ නැත්නම්, අන්න එතන තමයි වේගයෙන් ගලා බසින සංසාරය නවතින තැන. අන්න එතන තමයි ඇවිද ඇවිද යන සංසාර ගමන නවතින තැන. එතනම තමයි නාමයත්, රූපයත් ඉතිරි නැතිවම නිරුද්ධ වෙන්නේ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!