සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.3.9. චතුචක්ක සුත්තං

1.3.9. රෝද හතර මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) :

චතුචක්‌කං නවද්‌වාරං පුණ්‌ණං ලෝභේන සංයුතං
පං‌කජාතං මහාවීර කථං යාත්‍රා භවිස්‌සති

“මහා වීර වූ මුනිඳාණනි, මේ වාහනේට රෝද හතරක් තියෙනවා. දොරටු නවයක් තියෙනවා. ඇතුළත පිරිල තියෙන්නෙ අසුචිවලින්. ආශාවත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නෙ. (මව් කුස නැමැති) මඩ වගුරේ ඉපදිලා තියෙන්නෙ. මේ වාහනයෙන් නිදහස් වෙන්නෙ කොහොමද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ඡෙත්‌වා නද්‌ධිං වරත්‌තඤ්‌ච ඉච්‌ඡා ලෝභඤ්‌ච පාපකං
සමූලං තණ්‌හං අබ්‌බුය්‌හ ඒවං යාත්‍රා භවිස්‌සතීති

“රැහැනයි, වරපටයි සිඳින්න ඕන. පාපී ආශාවයි, ලෝභයයි සිඳින්න ඕන. තණ්හාව මුළුමනින්ම උදුරලා වීසිකරන්න ඕන. අන්න එතකොට මේ වාහනයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවනි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!