සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.3.10. ඒණිජංඝ සුත්තං

1.3.10. ඒණි මුවාගේ කෙණ්ඩා මුල්කොට වදාළ දෙසුම

සාවත්‌ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදීය .........................

(දේවතා)
(දෙවියා) :

ඒණිජංඝං කිසං වීරං අප්‌පාහාරං අලෝලු‍පං
සීහං වේකචරං නාගං කාමේසු අනපෙක්‌ඛිනං
උපසංකම්‌ම පුච්‌ඡාම කථං දුක්‌ඛා පමුච්‌චතීති

“ආහාර චුට්ටක් වළඳන, කිසිවකට ආශා නැති, ඒණි මුවෙකුගේ බඳු කෙණ්ඩා ඇති, සිහින් සිරුරැති වීරයාණෙනි, සිංහ රාජයාණෙනි, හුදෙකලාවේ ඇවිද යන ඇත් රජාණෙනි, කාමයන් ගැන අපේක්‍ෂා නැති මුනිඳාණෙනි, ඔබ වහන්සේ ළඟට පැමිණ අපි මේ ගැන අසන්න කැමතියි. දුකින් නිදහස් වෙන්නෙ කොහොමද?”

(භගවා)
(භාග්‍යවතුන් වහ්න්සේ) :

පඤ්‌ච කාමගුණා ලෝකේ මනෝඡට්‌ඨා පවේදිතා
එත්‌ථ ඡන්‌දං විරාජෙත්‌වා ඒවං දුක්‌ඛා පමුච්‌චතීති

“මනස හයවෙනි කොට තිබෙන මේ පංච කාමගුණ ලෝකය ගැන කියල දීලයි තියෙන්නේ. ඔය දේවල් කෙරෙහි තියෙන තණ්හාව දුරුකළාම දුකෙන් නිදහස් වෙලා යනවා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

තුන්වෙනි සත්ති වර්ගය අවසන් විය.