සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.4.1. සබ්භි සුත්තං

1.4.1. සත්පුරුෂයන් ගැන වදාළ දෙසුම

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා සාවත්‌ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්‌ඩිකස්‌ස ආරාමේ. අථ ඛෝ සම්‌බහුලා සතුල්‌ලපකායිකා දේවතායෝ අභික්‌කන්‌තාය රත්‌තියා අභික්‌කන්‌තවණ්‌ණා කේවලකප්‌පං ජේතවනං ඕභාසෙත්‌වා යේන භගවා තේනුපසං‌කමිංසු. උපසං‌කමිත්‌වා භගවන්‌තං අභිවාදෙත්‌වා ඒකමන්‌තං අට්‌ඨංසු. ඒකමන්‌තං ඨිතා ඛෝ ඒකා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි. 

මා හට අසන්නට ලැබුනේ මේ විදිහටයි. ඒ දිනවල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටියේ සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනේපිඬු සිටුතුමාගේ ආරාමයේ. එදා සතුල්ලපකායික නම් වූ බොහෝ දෙවිවරු, රැය පහන් වන වෙලාවේ මුළු ජේතවනයම ඒකාලෝක කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ආවා. ඇවිදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කළා. පැත්තකින් හිටගත්තා. පැත්තකින් හිටගත් එක් දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය සෙය්‍යෝ හෝති න පාපියෝති

“සත්පුරුෂයින් සමඟමයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයින් සමඟයි යාළුවෙන්න ඕන. සත්පුරුෂයින්ගේ ධර්මය දැනගත්තු කෙනාට දියුණුවක්මයි සිද්ධ වන්නේ. පිරිහීමක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එතකොට තව දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා. 

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය පඤ්‌ඤා ලබ්‌භති නාඤ්‌ඤතෝ ති.

“සත්පුරුෂයින් සමඟමයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයන් සමඟයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගත්තු කෙනාට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. වෙන දේකින් ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ නෑ.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි.

එතකොට තව දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ ගාථාව පැවසුවා. 

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය සෝකමජ්‌ඣේ න සෝචතීති    

“සත්පුරුෂයන් සමඟමයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයන් සමඟයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගත්තු කෙනාට ශෝක වෙන ජනයා මැද, ශෝක නොවී ඉන්න පුළුවනි.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි 

එතකොට වෙන දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය ඤාතිමජ්‌ඣේ විරෝචතීති 

“සත්පුරුෂයන් සමඟමයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයන් සමඟමයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගත්තු කෙනා ඥාතීන් මැද බබලනවා.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි. 

එතකොට තව දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය සත්‌තා ගච්‌ඡන්‌ති සුග්‌ගතින්‌ති

“සත්පුරුෂයින් සමඟයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයින් සමඟයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගන්න උදවිය සුගතියේ උපදිනවා.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවතෝ සන්‌තිකේ ඉමං ගාථං අභාසි 

එතකොට තව දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය සත්‌තා තිට්‌ඨන්‌ති සාතතන්‌ති

“සත්පුරුෂයන් සමඟයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයන් සමඟයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගන්න උදවිය, බොහෝ කල් සැපසේ ජීවත් වෙනවා.”

අථ ඛෝ අපරා දේවතා භගවන්‌තං ඒතදවෝච.

එතකොට තව දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ඇහුවා.

කස්‌ස නු ඛෝ භගවා සුභාසිතන්‌ති? 

“භාග්‍යවතුන් වහන්ස, කවුරු විසින්ද ඉතාම හොඳට කිව්වේ?”

(භගවා)
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සබ්‌බාසං වෝ සුභාසිතං පරියායේන. අපි ච මමාපි සුණාථ 

ඔය හැමදෙනෙක්ම බොහෝම හොඳට කරුණු කිව්වා. එහෙනම් මගේ අදහසත් දැන් අහන්න. 

සබ්‌භිරේව සමාසේථ සබ්‌භි කුබ්‌බේථ සන්‌ථවං
සතං සද්‌ධම්‌මමඤ්‌ඤාය සබ්‌බදුක්‌ඛා පමුච්‌චතීති

“සත්පුරුෂයන් සමඟමයි ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයන් සමඟයි යාළුවෙන්නත් ඕන. සත්පුරුෂ ධර්මය දැනගැනීම නිසා, සියලු දුකින් නිදහස් වෙනවා.”

ඉදමවෝච භගවා. අත්‌තමනා තා දේවතායෝ භගවන්‌තං අභිවාදෙත්‌වා පදක්‌ඛිණං කත්‌වා තත්‌ථේවන්‌තරධායිංසූති.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළා. ඒ දෙවිවරු මේ ගැන ගොඩාක් සතුටු වුනා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේව පැදකුණු කළා. එතනම නොපෙනී ගියා.

සාදු! සාදු!! සාදු!!!