සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.2. කිංදද සුත්තං

1.5.2. ‘කුමක් දුන්නාමද’ යන කරුණ ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංදදෝ බලදෝ හෝති කිංදදෝ හෝති වණ්‌ණදෝ
කිංදදෝ සුඛදෝ හෝති කිංදදෝ හෝති චක්‌ඛුදෝ
යෝ ච සබ්‌බදදෝ හෝති තං මේ අක්‌ඛාහි පුච්‌ඡිතෝති

“කුමක් දුන්නාමද බලය දුන්නා වෙන්නෙ? කුමක් දුන්නාමද හැඩරුව දුන්නා වෙන්නෙ? කුමක් දුන්නාමද සැපය දුන්නා වෙන්නෙ? කුමක් දුන්නාමද ඇස් දුන්නා වෙන්නෙ? මේ ඔක්කොම දේවල් දෙන්නෙ කුමක් දීමෙන්ද? (පින්වතාණන් වහන්ස) මං මේ අසන කරුණ වදාළ මැනව.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

අන්‌නදෝ බලදෝ හෝති වත්‌ථදෝ හෝති වණ්‌ණදෝ
යානදෝ සුඛදෝ හෝති දීපදෝ හෝති චක්‌ඛුදෝ
සෝ ච සබ්‌බදදෝ හෝති යෝ දදාති උපස්‌සයං
අමතං දදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්‌මමනුසාසතීති.

“දන්පැන් දුන්නොත් තමයි බලය දුන්නා වෙන්නෙ. වස්ත්‍ර දුන්නොත් තමයි හැඩරුව දුන්නා වෙන්නෙ. යානවාහන දුන්නොත් තමයි සැප දුන්නා වෙන්නෙ. ආලෝකය ලබා දුන්නොත් තමයි ඇස් දුන්නා වෙන්නෙ. යම්කිසි කෙනෙක් ගෙවල් දොරවල් දෙනවා නම්, ඔහු හැමදෙයක්ම දුන්නා වෙනවා. ඒ වගේම යමෙක් ශ්‍රී සද්ධර්මය පවසනවා නම් අන්න එයා තමයි අමෘතය දෙන්නේ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!