සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.3. අන්න සුත්තං

1.5.3. ආහාර ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

අන්‌නමේවාභිනන්‌දන්‌ති උභයේ දේවමානුසා
අථ කෝ නාම සෝ යක්‌ඛෝ යං අන්‌නං නාභිනන්‌දතීති

“දෙව්මිනිස් කියන මේ කොටස් දෙකේ කවුරුත් ආහාරපාන සතුටින් පිළිගන්නවා. නමුත් යමෙක් ආහාරපාන පිළිගන්නේ නැත්නම්, ඒ කෙනා කවුද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

යේ නං දදන්‌ති සද්‌ධාය විප්‌පසන්‌නේන චේතසා
තමේව අන්‌නං භජති අස්‌මිං ලෝකේ පරම්‌හි ච

“යමෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන්, ප්‍රසන්න සිතින් දන්පැන් පූජකරනවා නම්, මෙලොවත්, පරලොවත් ඒ ආහාරපානවලින් ඔහුට අඩුවක් වෙන්නේ නෑ.

තස්‌මා විනෙය්‍ය මච්‌ඡේරං දජ්‌ජා දානං මලාභිභූ
පුඤ්‌ඤානි පරලෝකස්‌මිං පතිට්‌ඨා හොන්‌ති පාණිනන්‌ති

ඒ නිසා මසුරුකම අත්හැරලා, මසුරුකම නැමැති මළකඩ මැඩගෙනයි දන් දෙන්න ඕන. සත්වයන්ට පරලොවදී පිහිට පිණිස පවතින්නෙ පින විතරයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!