සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.4. ඒකමූල සුත්තං

1.5.4. පටන් ගැනීම ගැන අනුමත කොට වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

ඒකමූලං ද්‌විරාවට්‌ටං තිමලං පඤ්‌චපත්‌ථරං
සමුද්‌දං ද්‌වාදසාවට්‌ටං පාතාලං අතරී ඉසීති

“කවදාවත් පිරෙන්නෙ නැති මහ සයුරක් තියෙනවා. ඒ සයුර පටන්ගන්නෙ අවිද්‍යාවෙන්. ඇත නැත කියන අන්ත දෙකෙන් හැදුන ලොකු වලවල් දෙකක් තියෙනවා. රාග, ද්වේෂ, මෝහයෙන් හැදුන කුණු ගොඩවල් තුනක් තියෙනවා. පංච කාම ගුණයෙන් හැදුන ගල්ගෙඩි පහක් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්ම බාහිර කියන ආයතනවලින් හැදුන වලවල් දොළහක් තියෙනවා. පාතාලෙ වගේ ගැඹුරයි. මහ ඉසිවර වූ බුදු සමිඳුන් අන්න ඒ මහ සමුදුර තරණය කළා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!