සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.5. අනෝම සුත්තං

1.5.5. පරිපූර්ණත්වය ගැන අනුමත කොට වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

අනෝමනාමං නිපුණත්‌ථදස්‌සිං පඤ්‌ඤාදදං කාමාලයේ අසත්‌තං
තං පස්‌සථ සබ්‌බවිදුං සුමේධං අරියේ පථේ කමමානං මහේසින්‌ති

“සර්ව සම්පුර්ණ වූ ජීවිතයක් ඇති, ඉතා සියුම් අර්ථ වැටහෙන, ප්‍රඥාව දන්දෙන, කාම අරමුණුවල නොඇලෙන, සියල්ල අවබෝධ කරගත්, ඒ අමා නිවන් මගේ වඩින, මනා නුවණැති මහා ඉසිවර බුදු සමිඳුන් දෙස බලන්න.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!