සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.6. අච්ඡරා සුත්තං

1.5.6. අප්සරාවන් මුල් කොට වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

අච්‌ඡරාගණසංඝුට්‌ටං පිසාචගණසේවිතං
වනන්‌තං මෝහනං නාම කථං යාත්‍රා භවිස්‌සතීති

“(අනේ ස්වාමීනි,) මේ අප්සරාවන් හරියට ඝෝෂා කරනවා. පිසාචයෝ ගොඩක් එකතු වුනා වගේ. මෝහයෙන් හැදිච්ච වනාන්තරයක් වගෙයි. මෙතනින් නිදහස් වෙන්නෙ කොහොමද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

උජුකෝ නාම සෝ මග්‌ගෝ අභයා නාම සා දිසා
රථෝ අකූජනෝ නාම ධම්‌මචක්‌කේහි සංයුතෝ

“ආර්ය මාර්ගය නැමැති සෘජු මාර්ගයක් තියෙනවා. භය නැති තැන නැමැති දිශාවටයි ඒ මාර්ගය වැටිල තියෙන්නේ. කිසි සද්දයක් නැති රථයක් තියෙනවා. ඒ රථය කැරකෙන්නෙ දහම් රෝදවලින්.

හිරි තස්‌ස අපාලම්‌බෝ සතස්‌ස පරිවාරණං
ධම්‌මාහං සාරථිං බ්‍රෑමි සම්‌මාදිට්‌ඨිපුරේජවං 

ඒ රථයේ වාඩිවෙන ආසනේ තමයි ලැජ්ජා භය දෙක. ඒ රථය සරසවල තියෙන්නේ සිහිය නැමැති සැරසිල්ලෙන්. සම්මා දිට්ඨිය පෙරටු කරගත් ආධ්‍යාත්ම බලයෙන් යුතු ශ්‍රී සද්ධර්මය තමයි ඒ රථයේ රියදුරා.

යස්‌ස ඒතාදිසං යානං ඉත්‌ථියා පුරිසස්‌ස වා
ස වේ ඒතේන යානේන නිබ්‌බානස්‌සේව සන්‌තිකේ 

යම්කිසි ස්ත්‍රියකට හරි, පුරුෂයෙකුට හරි, ඔය ජාතියෙ රථයක් තියෙනවා නම්, එයාට ඒ රථයෙන් අමා නිවනට ළං වෙන්න පුළුවනි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!