සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.7. වනරෝප සුත්තං

1.5.7. රුක් රෝපණය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේසං දිවා ච රත්‌තෝ ච සදා පුඤ්‌ඤං පවඩ්ඪති
ධම්‌මට්‌ඨා සීලසම්‌පන්‌නා කේ ජනා සග්‌ගගාමිනෝති  

“දිවා රාත්‍රී දෙකේම හැම තිස්සේම පිං වැඩෙන්නේ කාටද? සද්ධර්මය තුළ පිහිටල ඉන්න සිල්වත් වූ කවුද සුගතියේ උපදින්නේ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ආරාමරෝපා වනරෝපා යේ ජනා සේතුකාරකා
පපඤ්‌ච උදපානඤ්‌ච යේ දදන්‌ති උපස්‌සයං

“ජනතාව උදෙසා මල් පළතුරු වවන, රුක් රෝපනය කරන, ඒදඬු පාලම් හදන, ගිමන් හල්, පැන් පොකුණු කරවන, ගෙවල් දොරවල් දන් දෙන යමෙක් වෙයි නම්,

තේසං දිවා ච රත්‌තෝ ච සදා පුඤ්‌ඤං පවඩ්ඪති
ධම්‌මට්‌ඨා සීලසම්‌පන්‌නා තේ ජනා සග්‌ගගාමිනෝති 

ඔවුන්ට දිවා රාත්‍රී දෙකේ හැම තිස්සේම පිං වැඩෙනවා. ධර්මය තුළ පිහිටි සිල්වත් වූ ජනතාව තමයි සුගතියෙ උපදින්නේ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!