සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.5.10. ඝටීකාර සුත්තං

1.5.10. ඝටීකාර බ්‍රහ්මයාට වදාළ දෙසුම

(ඝටීකාර දේවතා);
(ඝටීකාර දෙවියා) :

අවිහං උපපන්‌නා සේ විමුත්‌තා සත්‌ත භික්ඛවෝ
රාගදෝසපරික්‌ඛීණා තිණ්‌ණා ලෝකේ විසත්‌තිකන්‌ති

“භික්‍ෂුන් වහන්සේලා හත්නමක් හිටියා. උන්වහන්සේලා රාග, ද්වේෂ නැතිකරලා, ජීවිතේ නම් වූ ලෝකය කෙරෙහි තිබුණු තෘෂ්ණාවෙන් එතෙර වෙලා, විමුක්ති සිත් ඇතිව අවිහ බඹලොව උපන්නා.

කේ ච තේ අතරුං සංගං මච්‌චුධෙය්‍යං සුදුත්‌තරං
කේ හිත්‌වා මානුසං දේහං දිබ්‌බං යෝගං උපච්‌චගුං

එතෙර වෙන්න ඉතාම දුෂ්කර වූ, මේ කෙලෙස් සහිත මාර විජිතයෙන් එතෙර වුනේ කවුද? මිනිස් දේහය අත්හැරලා දැම්මට පස්සෙ ලැබිච්ච දිව්‍ය බන්ධනත් ඉක්මවා ගියේ කවුද?

උපකෝ පලගණ්‌ඩෝ ච පුක්‌කුසාති ච තේ තයෝ
භද්‌දියෝ භද්දදේවෝ ච බාහුදන්තී ච පිංගියෝ 
තේ හිත්‌වා මානුසං දේහං දිබ්‌බං යෝගං උපච්‌චගුන්‌ති 

උපක, පලගණ්ඩ, පුක්කුසාති යන තුන්දෙනාත්, භද්දිය, භද්දදේව,  බාහුදන්ති, පිංගිය යන හතරදෙනාත්, මනුස්ස දේහය අත්හැරියට පස්සේ ලැබිච්ච දිව්‍ය බන්ධනත් ඉක්මවා ගියා.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

කුසලී භාසසි තේසං මාරපාසප්‌පහායිනං
කස්‌ස තේ ධම්‌මමඤ්‌ඤාය අච්‌ඡිදුං භවබන්‌ධනං

“මාරයාගේ බන්ධනයෙන් නිදහස් වෙච්ච, ඔවුන්ගේ දක්‍ෂකම ගැන ඔබ ප්‍රශංසා කරනවා නේද? ඔය සංසාර බන්ධනය ඔවුන් සිඳ දැම්මෙ කාගෙ ධර්මයක් අවබෝධ කරගෙනද?”

(ඝටීකාර);
(ඝටීකාර දෙවියා) :

න අඤ්‌ඤත්‍ර භගවතා නාඤ්‌ඤත්‍ර තව සාසනා
යස්‌ස තේ ධම්‌මමඤ්‌ඤාය අච්‌ඡිදුං භවබන්‌ධනං

“භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් තොරව නොවෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයෙන් බැහැරවත් නොවෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරලයි ඔවුන් මේ භව බන්ධනය සිඳ දැම්මේ.

යත්‌ථ නාමඤ්‌ච රූපඤ්‌ච අසේසං උපරුජ්‌ඣති
තං තේ ධම්‌මං ඉධඤ්‌ඤාය අච්‌ඡිදුං භවබන්‌ධනන්‌ති 

යම් නිවනක නාමරූප ඉතිරි නැතිව නිරුද්ධ වේ නම්, ඔවුන් ඒ නිවන මේ ශාසනයේදීම අවබෝධ කරලයි භවබන්ධන සිඳ දැම්මෙ.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ගම්‌භීරං භාසසි වාචං දුබ්‌බිජානං සුදුබ්‌බුධං
කස්‌ස ත්‌වං ධම්‌මමඤ්‌ඤාය වාචං භාසසි ඊදිසන්‌ති

“අවබෝධයට දුෂ්කර වූ, දැනගැනීමට දුෂ්කර වූ, අතිශයෙන් ගම්භීර වචන නෙව කියන්නෙ. ඔබ කවරෙකුගේ ධර්මයක් දැනගෙනද ඔවැනි ගාම්භීර වචන කියන්නේ?”

(ඝටීකාර);
(ඝටීකාර දෙවියා) :

කුම්‌භකාරෝ පුරේ ආසිං වේහලිං‌ගේ ඝටීකරෝ
මාතාපෙත්‌තිභරෝ ආසිං කස්‌සපස්‌ස උපාසකෝ

“ඉස්සර මම වේහලිංග කියන ගමේ ඝටීකාර කියන කුඹල්කරුවා. මං අම්මා තාත්තට හොඳට සැළකුවා. මං කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසක කෙනෙක්.

විරතෝ මේථුනා ධම්‌මා බ්‍රහ්‌මචාරී නිරාමිසෝ
අහුවා තේ සගාමෙය්‍යෝ අහුවා තේ පුරේ සඛා 

මං මෛථුන සේවනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්වෙලයි හිටියේ. මං කාමයන් රහිත බ්‍රහ්මචාරීව හිටියා. ඒ කාලෙ ඔබවහන්සේයි, මමයි එකම ගමෙයි හිටියේ. ඒ කාලෙ මම තමයි ඔබවහන්සේගේ හොඳම යාළුවා.

සෝ’හං ඒතේ පජානාමි විමුත්‌තේ සත්‌ත භික්ඛවෝ
රාගදෝසපරික්‌ඛීණේ තිණ්‌ණේ ලෝකේ විසත්‌තිකන්‌ති 

ඉතින් මම විමුක්තියට පත්වුන, රාග, ද්වේෂ, නැතිකළ, තෘෂ්ණාවෙන් එතෙර වුන ඒ භික්‍ෂුන් වහන්සේලා සත් නම ගැන දන්නවා.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ඒවමේතං තදා ආසි යථා භාසසි භග්‌ගව
කුම්‌භකාරෝ පුරේ ආසි වේහලිංගේ ඝටීකරෝ
මාතාපෙත්‌තිභරෝ ආසි කස්‌සපස්‌ස උපාසකෝ

“පින්වත් භාර්ගව, දැන් ඔබ කියූ කරුණු එහෙමම තමයි. ඉස්සර වේහලිංග කියන ගමේ ඝටීකාර කියල කුඹල්කරුවෙක් හිටියා තමයි. එයා මව්පියන්ට උපස්ථාන කළා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසක කෙනෙක්.

විරතෝ මේථුනා ධම්‌මා බ්‍රහ්‌මචාරී නිරාමිසෝ
අහුවා මේ සගාමෙය්‍යෝ අහුවා මේ පුරේ සඛාති 

එයා මෛථුන්‍යයෙන් වෙන් වෙලා තමයි හිටියේ. කාමයෙන් තොරව, බ්‍රහ්මචාරීව හිටපු කෙනෙක්. මාත් එක්ක එක ගමේ තමයි හිටියේ. ඉස්සර මගේ යාළුවෙක් තමයි.”

(ථේරා);
(ධර්ම සංගායනාව කළ රහතන් වහන්සේලා) :

ඒවමේතං පුරාණානං සහායානං අහු සං‌ගමෝ
උභින්‌නං භාවිතත්‌තානං සරීරන්‌තිමධාරිනන්‌ති

“ඔන්න ඔය විදිහටයි පරණ යාළුවො දෙන්න මුණගැහුනේ. දෙදෙනාම සිත දියුණු කරලයි ඉන්නෙ. අන්තිම සිරුරු දරාගෙනයි ඉන්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

ආදිත්‌තවග්‌ගෝ පඤ්‌චමෝ

 ආදිත්ත වර්ගය අවසන් විය.

 

තත්‍රැද්‌දානං -

ආදිත්‌තං කිංදදං අන්‌නං ඒකමූලමනෝමියං
අච්‌ඡරාවනජේතේන මච්‌ඡරේන ඝටීකරෝ’ති