සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.1. ජරා සුත්තං

1.6.1. ජරා ජීර්ණ වීම ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං...
සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදී .........................

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු යාව ජරා සාධු කිංසු සාධු පතිට්‌ඨිතං
කිංසු නරානං රතනං කිංසු චෝරේහි දූහරන්‌ති

“ජරාජීර්ණ වෙලා යනතාක්ම පුරුදු කරන්න හොඳ මොකක්ද? කුමක් මත පිහිටීමද හොඳ? මනුස්සයන්ට තිබෙන මාණික්‍යය කුමක්ද? හොරුන්ට පැහැරගන්න බැරි දේ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සීලං යාව ජරා සාධු සද්‌ධා සාධු පතිට්‌ඨිතා
පඤ්‌ඤා නරානං රතනං පුඤ්‌ඤං චෝරේහි දූහරන්‌ති

“ජරාජීර්ණ වෙලා යනතාක්ම හොඳ සිල් රැකීම තමයි. ශ්‍රද්ධාව මත පිහිටීම තමයි හොඳ. මිනිසුන්ගේ මාණික්‍යය කියන්නේ ප්‍රඥාවටයි. පින තමයි සොරුන්ට පැහැරගන්න බැරි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!