සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.2. අජරසා සුත්තං

1.6.2. දිරාපත් නොවීම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු අජරසා සාධු කිංසු සාධු අධිට්‌ඨිතං
කිංසු නරානං රතනං කිංසු චෝරේහි’හාරියන්‌ති

“නොදිරන දේවල් අතර හොඳ මොනවාද? හිතේ පිහිටුවාගන්න හොඳ මොකක්ද? මිනිසුන්ගේ මාණික්‍යය මොකක්ද? හොරුන්ට පැහැරගන්න බැරි දේ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සීලං අජරසා සාධු සද්‌ධා සාධු අධිට්‌ඨිතා
පඤ්‌ඤා නරානං රතනං පුඤ්‌ඤං චෝරේහි’හාරියන්‌ති

“නොදිරන සීලය තමයි හොඳ. ශ්‍රද්ධාව හිතේ පිහිටුවා ගැනීම තමයි හොඳ. මනුෂ්‍යයන්ගේ මාණික්‍යය ප්‍රඥාවයි. පින තමයි සොරුන්ට පැහැරගන්න බැරි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!