සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.3. මිත්ත සුත්තං

1.6.3. යහළුවා ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු පවසතෝ මිත්‌තං කිංසු මිත්‌තං සකේ ඝරේ
කිං මිත්‌තං අත්‌ථජාතස්‌ස කිං මිත්‌තං සම්‌පරායිකන්‌ති

“ගෙදරින් බැහැර ඉන්න යාළුවා කවුද? තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න යහළුවා කවුද? හදිසි අවස්ථාවකදී ඉන්න යාළුවා කවුද? පරලොවදී ඉන්න යාළුවා කවුද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සත්‌ථෝ පවසතෝ මිත්‌තං මාතා මිත්‌තං සකේ ඝරේ
සහායෝ අත්‌ථජාතස්‌ස හෝති මිත්‌තං පුනප්‌පුනං
සයං කතානි පුඤ්‌ඤානි තං මිත්‌තං සම්‌පරායිකන්‌ති

“තවලම තමයි ගෙදරින් බැහැර ඉන්න යහළුවා. තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න යාළුවා අම්මා තමයි. හදිසි අවස්ථාවකදී උපකාර කරන කෙනා තමයි නැවත නැවතත් යහළුවා වෙන්නෙ. පරලොවදී ඉන්න යාළුවා තමයි තමා විසින් රැස් කරන පින.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!