සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.4. වත්ථු සුත්තං

1.6.4. උදව්වට තියෙන දේ ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු වත්‌ථු මනුස්‌සානං කිං සූධ පරමෝ සඛා
කිංසු භූතූපජීවන්‌ති යේ පාණා පඨවිංසිතාති

“මනුස්සයන්ට උදව්වට තියෙන දේ මොකක්ද? මෙලොව ඉන්න උතුම්ම යහළුවා කවුද? මේ පොළොව ඇසුරු කරගෙන ඉන්න සත්වයන් කුමක් නිසාද ජීවත් වෙන්නේ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

පුත්‌තා වත්‌ථු මනුස්‌සානං භරියාව පරමෝ සඛා
වුට්‌ඨිං භූතූපජීවන්‌ති යේ පාණා පඨවිංසිතාති.

“මිනිසුන්ගේ උදව්වට ඉන්නෙ දරුවො තමයි. උතුම්ම යහළුවා වෙන්නෙ බිරිඳමයි. පොළොව ඇසුරු කරගෙන ඉන්න සත්වයන් ජීවත් වෙන්නෙ වැස්ස නිසා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!