සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.5. පඨම ජනේති සුත්තං

1.6.5. උපද්දවන දේ ගැන වදාළ පළමුවන දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු ජනේති පුරිසං කිංසු තස්‌ස විධාවති
කිංසු සංසාරමාපාදි කිංසු තස්‌ස මහබ්‌භයන්‌ති

“මේ සත්වයාව උපද්දවන්නේ කවුද? ඔහු තුළ තිබෙන කවර දෙයක්ද එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ? සංසාරයට වැටුනෙ කවුද? ඔහුට තිබෙන ලොකුම භය මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තණ්‌හා ජනේති පුරිසං චිත්‌තමස්‌ස විධාවති
සත්‌තෝ සංසාරමාපාදි දුක්‌ඛමස්‌ස මහබ්‌භයන්‌ති

“තණ්හාව තමයි මේ සත්වයාව උපද්දවන්නෙ. ඔහු තුළ තිබෙන සිත තමයි එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ. සත්වයා තමයි සංසාරෙට වැටුනේ. ඔහුට තියෙන ලොකුම භය තමයි දුක.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!