සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.6. දුතිය ජනේති සුත්තං

1.6.6. උපද්දවන දේ ගැන වදාළ දෙවෙනි දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු ජනේති පුරිසං කිංසු තස්‌ස විධාවති
කිංසු සංසාරමාපාදි කිස්‌මා න පරිමුච්‌චතීති

“මේ සත්වයාව උපද්දවන්නේ කවුද? ඔහු තුළ තිබෙන කවර දෙයක්ද එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ? සංසාරයට වැටුනෙ කවුද? ඔහු නිදහස් වෙන්නෙ නැත්තේ මොකෙන්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තණ්‌හා ජනේති පුරිසං චිත්‌තමස්‌ස විධාවති
සත්‌තෝ සංසාරමාපාදි දුක්‌ඛා න පරිමුච්‌චතීති

“තණ්හාව තමයි මේ සත්වයාව උපද්දවන්නෙ. ඔහු තුළ තිබෙන සිත තමයි එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ. සත්වයා තමයි සංසාරයට වැටුනෙ. ඔහු නිදහස් වෙන්නෙ නැත්තේ දුකෙනුයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!