සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.7. තතිය ජනේති සුත්තං

1.6.7. උපද්දවන දේ ගැන වදාළ තෙවෙනි දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කිංසු ජනේති පුරිසං කිංසු තස්‌ස විධාවති
කිංසු සංසාරමාපාදි කිංසු තස්‌ස පරායණන්‌ති

“මේ සත්වයාව උපද්දන්නෙ කවුද? ඔහු තුළ තිබෙන කවර දෙයක්ද එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ? සංසාරෙට වැටුනෙ කවුද? ඔහුට පිහිට පිණිස පවතින්නෙ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තණ්‌හා ජනේති පුරිසං චිත්‌තමස්‌ස විධාවති
සත්‌තෝ සංසාරමාපාදි කම්‌මං තස්‌ස පරායණන්‌ති

“තණ්හාව තමයි මේ සත්වයාව උපද්දවන්නෙ. ඔහු තුළ තිබෙන සිත තමයි එහෙ මෙහෙ දුවන්නෙ. සත්වයා තමයි සංසාරෙට වැටුනෙ. කර්මය තමයි ඔහුට පිහිට පිණිස පවතින්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!