සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.8. උප්පථ සුත්තං

1.6.8. නොමඟ කුමක්දැයි පෙන්වා වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කිංසු උප්‌පථෝ අක්‌ඛාතෝ කිංසු රත්‌තින්‌දිවක්‌ඛයෝ
කිං මලං බ්‍රහ්‌මචරියස්‌ස කිං සිනානමනෝදකන්‌ති

“නොමඟ කියල කියන්නෙ මොකක්ද? රෑ දවල් දෙකේදීම ගෙවිල යන්නෙ මොනවා? පිරිසිදු බඹසර ජීවිතයට කිලුට මොකක්ද? වතුර නැතුව නානවා කියන්නෙ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ)

රාගෝ උප්‌පථෝ අක්‌ඛාතෝ වයෝ රත්‌තින්‌දිවක්‌ඛයෝ
ඉත්‌ථීමලං බ්‍රහ්‌මචරියස්‌ස එත්‌ථායං සජ්‌ජතේ පජා
තපෝ ච බ්‍රහ්‌මචරියඤ්‌ච තං සිනානමනෝදකන්‌ති

“රාගය තමයි නොමඟ කියල කියන්නෙ. රෑ දවල් දෙකේම වයස තමයි ගෙවිල යන්නෙ. ස්ත්‍රීන් තමයි පිරිසිදු බඹසර ජීවිතයට කිලුට වෙන්නෙ. මේ සත්ව ප්‍රජාව ඇලෙන්නෙත් ස්ත්‍රියටමයි. කෙලෙස් තවන දිවි පැවැත්මත්, බ්‍රහ්මචරියාවත් තමයි වතුර නැතුව නානවා කියල කියන්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!