සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.9. දුතියා සුත්තං

1.6.9. දෙවෙනි වෙන්නේ කවුදැයි පෙන්වා වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු දුතියා පුරිසස්‌ස හෝති කිංසු චේනං පසංසති
කිස්‌ස චාභිරතෝ මච්‌චෝ සබ්‌බදුක්‌ඛා පමුච්‌චතීති

“පුරුෂයෙකුට දෙවැන්නා වෙන්නෙ කවුද? ඔහුට අනුශාසනා කරන්නේ කවුද? මොන වගේ දේකට ඇලෙන අයද, සියලු දුකින් නිදහස් වෙන්නේ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සද්‌ධා දුතියා පුරිසස්‌ස හෝති පඤ්‌ඤා චේනං පසංසති
නිබ්‌බාණාභිරතෝ මච්‌චෝ සබ්‌බදුක්‌ඛා පමුච්‌චතීති

“ශ්‍රද්ධාව තමයි මනුෂ්‍යයාට දෙවැන්නා වෙන්නෙ. ප්‍රඥාව තමයි ඔහුට අනුශාසනා කරන්නෙ. නිවනේ ඇලෙන අය තමයි සියලු දුකින් නිදහස් වෙන්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!