සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.6.10. කවි සුත්තං

1.6.10. කවිය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කිංසු නිදානං ගාථානං කිංසු තාසං වියඤ්‌ජනං
කිංසු සන්‌නිස්‌සිතා ගාථා කිංසු ගාථානමාසයෝ

“කවිවලට මුල් වෙන්නෙ මොනවාද? කවිය පවසන්නෙ මොනවයින්ද? කවි පවතින්නෙ මොනවා ඇසුරු කරගෙනද? කවිවලට පිහිට වෙන්නෙ කවුද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ඡන්‌දෝ නිදානං ගාථානං අක්‌ඛරා තාසං වියඤ්‌ජනං
නාමසන්‌නිස්‌සිතා ගාථා කවි ගාථානමාසයෝ

“කවිවල මුල තමයි තාලය. ඒ කවි පැවසෙන්නේ අකුරුවලින්. එක එක දේවල් හැඳින්වීම ඇසුරු කරගෙනයි කවි පවතින්නෙ. කවියට පිහිට වන්නේ කවියාමයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

ජරාවග්‌ගෝ ඡට්‌ඨෝ 

හයවෙනි ජරා වර්ගය අවසන් විය.

 

තත්‍රැද්‌දානං -

ජරා අජරසා මිත්‌තං වත්‌ථු තීණි ජනේති ච
උප්‌පථෝ ච දුතියා ච කවිනා පූරිතෝ වග්‌ගෝති.