සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.1. නාම අන්වභවි සුත්තං

1.7.1. සියල්ලම යටපත් කරගෙන සිටින නාමය ගැන වදාළ දෙසුම

සාවත්ථියං...

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු සබ්‌බං අන්වභවි කිස්‌මා භිය්‍යෝ න විජ්‌ජති
කිස්‌සස්‌ස ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“සියල්ලම යටපත් කරගෙන තියෙන්නෙ මොකකින්ද? මොකකට වැඩියෙන් දෙයක්ද නැත්තෙ? හැමෝම වසඟයට ගිය එකම එක දේ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාගවතුන් වහන්සේ) :

නාමං සබ්‌බං අන්වභවි නාමා භිය්‍යෝ න විජ්‌ජති 
නාමස්‌ස ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“නාමය තමයි හැමදේම යටපත් කළේ. නාමයට වඩා ලොකු දෙයක් නෑ. නාමය නම් වූ එකම දෙයට තමයි හැම කෙනෙක්ම වසඟ වුනේ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!