සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.2. චිත්ත සුත්තං

1.7.2. සිත ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේනස්‌සු නීයති ලෝකෝ කේනස්‌සු පරිකස්‌සති
කිස්‌සස්‌ස ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“ලෝක සත්වයාව කැඳවගෙන යන්නෙ මොකෙන්ද? ලෝක සත්වයාව ඇඳගෙන යන්නෙ මොකෙන්ද? සියලු දෙනාම වසඟ වෙච්ච එකම එක දේ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

චිත්‌තේන නීයති ලෝකෝ චිත්‌තේන පරිකස්‌සති
චිත්‌තස්‌ස ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“සිත විසිනුයි මේ සත්වයාව කැඳවගෙන යන්නෙ. සිතින්මයි ඇදගෙන යන්නෙ. හැමදෙනාම වසඟ වෙච්ච එකම එක දේත් සිතමයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!