සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.3. තණ්හා සුත්තං

1.7.3. තණ්හාව ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේනස්‌සු නීයති ලෝකෝ කේනස්‌සු පරිකස්‌සති
කිස්‌සස්‌ස ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“ලෝක සත්වයාව කැඳවගෙන යන්නෙ මොකෙන්ද? ලෝක සත්වයාව ඇදගෙන යන්නෙ මොකෙන්ද? සියලු දෙනාම වසඟ වෙච්ච එකම එක දේ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තණ්‌හාය නීයති ලෝකෝ තණ්‌හාය පරිකස්‌සති
තණ්‌හාය ඒකධම්‌මස්‌ස සබ්‌බේව වසමන්‌වගූති

“ලෝක සත්වයාව කැඳවගෙන යන්නෙ තණ්හාවෙන්. ලෝක සත්වයාව ඇදගෙන යන්නෙත් තණ්හාවෙන්. සියලු දෙනාම වසඟ වෙච්ච එකම එක දේත් තණ්හාවම තමයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!