සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.4. සංයෝජන සුත්තං

1.7.4. සසර දුකට බැඳීම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කිංසු සංයෝජනෝ ලෝකෝ කිංසු තස්‌ස විචාරණං
කිස්‌සස්‌ස විප්‌පහාණේන නිබ්‌බාණමිති වුච්‌චතීති

“මේ ජීවිතය නම් වූ ලෝකය බැඳිලා තියෙන්නෙ මොකෙන්ද? එහි ඇවිද යන්නේ කුමකින්ද? නිවන යයි කියන්නේ කුමක් නැති කිරීමෙන් ලබන දෙයක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

නන්‌දි සංයෝජනෝ ලෝකෝ විතක්‌කස්‌ස විචාරණං
තණ්‌හාය විප්‌පහාණේන නිබ්‌බාණමිති වුච්‌චතීති

“ජීවිතය නම් වූ ලෝකය බැඳිල තියෙන්නෙ ආශාවෙන්. එහි ඇවිදගෙන යන්නෙ විතර්කවලින්. නිවන යයි කියන්නේ තණ්හාව නැතිකිරීමෙන් ලබන දෙයක්.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!