සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

7.5. බන්ධන සුත්තං

7.5. බන්ධනය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු සම්‌බන්‌ධනෝ ලෝකෝ කිංසු තස්‌ස විචාරණං
කිස්‌සස්‌ස විප්‌පහාණේන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්‌ධනන්‌ති

“ලෝකය බැඳිලා තියෙන්නෙ මොකෙන්ද? එහි ඇවිද යන්නේ කුමකින්ද? සියලු බන්ධන සිඳී බිඳී යන්නේ කුමක් නැතිකිරීමෙන්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

නන්‌දි සම්‌බන්‌ධනෝ ලෝකෝ විතක්‌කස්‌ස විචාරණං
තණ්‌හාය විප්‌පහාණේන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්ධනන්‌ති

“ලෝකය බැඳිල තියෙන්නෙ ආශාවෙනුයි. එහි ඇවිද යන්නේ විතර්කවලින්. සියලු බන්ධන සිඳී බිඳී යන්නේ තණ්හාව නැතිකිරීමෙනුයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!