සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.6. අබ්භාහත සුත්තං

1.7.6. ලුහුබැඳ යාම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේනස්‌සුබ්‌භාහතෝ ලෝකෝ කේනස්‌සු පරිවාරිතෝ
කේන සල්‌ලේන ඕතිණ්‌ණෝ කිස්‌ස ධූමායිතෝ සදාති

“මේ ලෝක සත්වයා පසුපසින් ලුහුබඳින්නේ කුමක්ද? ඔවුන් පිරිවරාගෙන සිටින්නේ කුමක්ද? ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ කිඳාබැස ඇති හුල මොකක්ද? හැම තිස්සේම ඒ ජීවිතවලින් නැගෙන්නේ කවර දුමක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

මච්‌චුනා‘බ්‌භාහතෝ ලෝකෝ ජරාය පරිවාරිතෝ
තණ්‌හාසල්‌ලේන ඕතිණ්‌ණෝ ඉච්‌ඡාධූමායිතෝ සදාති

“මේ ලෝක සත්වයා පසුපස ලුහුබඳින්නේ මරණයයි. ඔවුන්ගේ පිරිවර නම් ජරාජීර්ණ වීමයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ තෘෂ්ණාව කියන හුල තමයි කිඳාබැස තියෙන්නෙ. හැම තිස්සේම ඒ ජීවිතවලින් නැගෙන්නෙ ආශාව නැමැති දුමයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!