සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.7. උඩ්ඩිත සුත්තං

1.7.7. දුකට ඔසවා දැමීම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කේනස්‌සු උඩ්ඩිතෝ ලෝකෝ කේනස්‌සු පරිවාරිතෝ
කේනස්‌සු පිහිතෝ ලෝකෝ කිස්‌මිං ලෝකෝ පතිට්‌ඨිතෝති

“ලෝක සත්වයාව දුකට උස්සල දමන්නෙ කුමකින්ද? ඔහුව පිරිවරාගෙන සිටින්නේ කුමකින්ද? ලෝක සත්වයා වහලා තියෙන්නෙ කුමකින්ද? ලෝකය පිහිටලා තියෙන්නෙ කුමක් මතද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

තණ්‌හාය උඩ්ඩිතෝ ලෝකෝ ජරාය පරිවාරිතෝ 
මච්‌චුනා පිහිතෝ ලෝකෝ දුක්‌ඛේ ලෝකෝ පතිට්‌ඨිතෝති

“ලෝක සත්වයා දුකට උස්සල දමන්නෙ තණ්හාව විසින්. ඔහුව පිරිවරාගෙන සිටින්නෙ ජරාජීර්ණ වීමයි. ඔහුව වහලා තියෙන්නෙ මරණයෙන්. ලෝක සත්වයා පිහිටලා ඉන්නෙ දුක මතයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!