සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.8. පිහිත සුත්තං

1.7.8. වැසී තිබීම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කේනස්‌සු පිහිතෝ ලෝකෝ කිස්‌මිං ලෝකෝ පතිට්‌ඨිතෝ
කේනස්‌සු උඩ්ඩිතෝ ලෝකෝ කේනස්‌සු පරිවාරිතෝති 

“ලෝක සත්වයා වැහිලා ඉන්නෙ කුමකින්ද? ඒ ලෝක සත්වයා පිහිටලා ඉන්නෙ කුමක් මතද? ඒ ලෝක සත්වයා දුකට ඔසවන්නේ කුමකින්ද? ඒ ලෝක සත්වයා පිරිවර කරගත්තේ කුමක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

මච්‌චුනා පිහිතෝ ලෝකෝ දුක්‌ඛේ ලෝකෝ පතිට්‌ඨිතෝ
තණ්‌හාය උඩ්ඩිතෝ ලෝකෝ ජරාය පරිවාරිතෝ

“ලෝක සත්වයා වැහිලා ඉන්නෙ මරණයෙනුයි. ලෝක සත්වයා පිහිටලා ඉන්නෙ දුක මතයි. ලෝක සත්වයා දුකට ඔසවා තබන්නේ තෘෂ්ණාවෙනුයි. ජරාජීර්ණ වීම තමයි ලෝකයා පිරිවරාගෙන ඉන්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!