සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.9. ඉච්ඡා සුත්තං

1.7.9. වැසී තිබීම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කේනස්‌සු බජ්‌ඣති ලෝකෝ කිස්‌ස විනයාය මුච්‌චති
කිස්‌සස්‌ස විප්‌පහාණේන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්‌ධනන්‌ති

“ලෝකය බැඳිලා තියෙන්නෙ මොකෙන්ද? ලෝකයා නිදහස් වන්නේ කුමක් දුරුකිරීමෙන්ද? සියලු බන්ධන සිඳී බිඳී යන්නේ කුමක් ප්‍රහාණය කිරීමෙන්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ඉච්‌ඡාය බජ්‌ඣති ලෝකෝ ඉච්‌ඡාවිනයාය මුච්‌චති
ඉච්‌ඡාය විප්‌පහාණේන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්‌ධනන්‌ති

“ලෝකයා බැඳී සිටින්නේ ආශාවෙනුයි. ඒ ආශාවම දුරු කිරීමෙන් ලෝකයා නිදහස් වෙයි. සියලු බන්ධන සිඳී බිඳී යන්නේ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමෙනුයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!