සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.7.10. ලෝක සුත්තං

1.7.10. ලෝකය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) : 

කිස්‌මිං ලෝකෝ සමුප්‌පන්‌නෝ කිස්‌මිං කුබ්‌බති සන්‌ථවං
කිස්‌ස ලෝකෝ උපාදාය කිස්‌මිං ලෝකෝ විහඤ්‌ඤතීති

“ලෝක සත්වයා හටගන්නේ කුමක් හටගැනීමෙන්ද? ලෝක සත්වයා එක් වී වාසය කරන්නේ කුමක් තුළද? ලෝක සත්වයා දුක් විඳින්නේ කුමකට බැඳී යාම නිසාද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ඡස්සු ලෝකෝ සමුප්‌පන්‌නෝ ඡස්සු කුබ්‌බති සන්‌ථවං
ඡන්‌නමේව උපාදාය ඡස්සු ලෝකෝ විහඤ්‌ඤතීති.

“ලෝක සත්වයා හට ගන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ආයතන හය හටගැනීමෙන් තමයි. ඔය ආයතන හය තුළම තමයි ලෝකයා ඇලී ගැලී ඉන්නෙ. ඔය ආයතන හයටම බැඳිලා, ඔය ආයතන හය නිසාමයි, ලෝකයා දුක් විඳින්නේ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

 

අන්ව වග්‌ගෝ සත්‌තමෝ.

හත්වෙනි අන්ව වර්ගය අවසන් විය.

 

තත්‍රැද්‌දානං -

නාමං චිත්‌තඤ්‌ච තණ්‌හා ච සංයෝජනඤ්‌ච බන්‌ධනා
අබ්‌බාහතුඩ්ඩිතෝ පිහිතෝ ඉච්‌ඡා ලෝකේන තේ දසාති